Az alábbiakban tájékoztatjuk a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) pénztártagok kötelező átvilágításával kapcsolatos rendelkezéseiről.

Ügyfél-átvilágítás

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) pénztártagok kötelező átvilágításával kapcsolatos rendelkezéseiről.

A Pmt. alapján Pénztárunk részére kötelező, hogy a Tagok átvilágítását, beazonosítását a jogszabály 6.§ (1) bekezdésében tételesen felsorolt esetekben elvégezze.

A beazonosítási kötelezettség elsődlegesen a tagsági jogviszony keletkezéséhez kapcsolódik, ugyanakkor egyes esetekben, főként kifizetéskor, szolgáltatás igénybevételekor, valamint kockázatérzékenységi alapon az ügyfél azonosító adatokban bekövetkezett változás esetén a régi Pmt. szerint már azonosított pénztártag esetében is újra szükséges lehet az azonosítás.

A jogszabály megköveteli azt is, hogy az Ügyfelek (tagok, örökösök) személyazonosító okmányai (személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány/lakcímkártya első oldala) fénymásolatban a Pénztár rendelkezésére álljanak.

A Pénztár továbbá alacsony kockázati besorolású tag, ügyfél esetén legalább ötévente, magas kockázati besorolásúnál legalább évente köteles ellenőrizni az ügyfelekről rendelkezésre álló adatokat.

Ezúton is felhívjuk Tagjaink szíves figyelmét, hogy a Pénztár Alapszabálya, valamint a Pmt. 12. § (3) bekezdése alapján, amennyiben személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a Pénztárat (adatváltozási bejelentő vagy az átvilágítási nyomtatványon, melyhez csatolni kell az okmány másolatokat).

A Pmt. előírásai szerint nem átvilágított (nem azonosított) személy (pénztártag, örökös) részére kifizetést a Pénztár nem teljesíthet. Az átvilágítást legkésőbb az első szolgáltatás (kifizetés) igénybevétele előtt végre kell hajtani (a tag számlájára befizetés érkezhet, de kifizetés nem történhet).

A Pmt. szerint három típusú átvilágítást alkalmaz a Pénztár az ügyfél azonosításnál: az egyszerűsített, normál és a fokozott átvilágítást. A Pénztár elsődlegesen a Tagjai számára kedvezőbb, személyes megjelenési kötelezettséggel nem járó egyszerűsített átvilágítás szabályait alkalmazza az ügyfél-átvilágítás terén minden olyan esetben, ahol a Pmt. ezt számára lehetővé teszi.

A Pénztár olyan tag esetében alkalmazhat egyszerűsített átvilágítást, ahol az alábbiakban meghatározott ún. befizetési korlátösszegek túllépésére nem kerül sor:

 • a tag munkáltatója által munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-át,
 • b) a tag által egyénileg befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét.

Az egyszerűsített átvilágítás feltételei, szabályai:

Az egyszerűsített átvilágítás elvégzéséhez személyes jelenlét nem szükséges. Az átvilágításhoz szükséges adatokat tartalmazó (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) nyomtatvány beküldhető postán is, de kizárólag eredeti aláírású példány fogadható el.

A Pmt. alapján kötelező csatolni a személyazonosságot igazoló okmányok másolatát (személyi igazolvány mindkét oldala, a lakcímkártya első oldala).

Egyszerűsített átvilágításhoz is kötelező a kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltése, az üresen nem hagyható. "Nem közszereplő" bejelölése esetén –személyes megjelenés hiányában- az egyszerűsített szintű átvilágítás érvényes. Pozitív közszereplői nyilatkozat esetén személyes jelenléttel ún. fokozott azonosítást kell a Pénztárnak végeznie. (Lásd III. pont)

Kitöltés, valamint személyi okmánymásolatok hiányában a tag „nem átvilágított” státuszú lesz.

 • új belépő Pénztártag esetén, amennyiben a befizetési korlátokat meghaladó befizetést vállal a belépési nyilatkozatán,
 • 2017. június 26-át megelőzően létesített tagsági jogviszonyú Pénztártag esetében, amennyiben a befizetési korlátokat meghaladó befizetést teljesített a tárgyévben,
 • nem átvilágított vagy egyszerűsített eljárással átvilágított tag esetében akkor, amikor a befizetési korlátokat túllépte.

A normál átvilágítás elvégzéséhez személyes jelenlét szükséges. Az átvilágításhoz szükséges adatokat tartalmazó (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) nyomtatvány eredeti aláírású példánya akkor fogadható el, amennyiben azon a személyes jelenléttel történt átvilágítás ténye szerepel.

A személyazonosság igazoló ellenőrzését a személyes jelenlét során a személyazonosító okmányok alapján a Pénztár/bankfiók elvégezi.

A Pénztártagnak a beazonosítás alkalmával be kell mutatnia:

 • személyazonosító okmányát és
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját), valamint
 • pénztári tagsági azonosító számát.

A személyazonosító okmány lehet az érvényes:

 • személyazonosító igazolvány vagy
 • személyi igazolvány vagy
 • útlevél vagy
 • kártyaformátumú vezetői engedély.

A normál átvilágítás során is kötelező a nyomtatványon a közszereplő adattábla kitöltése, azaz

 • üresen nem hagyható (mert ebben az esetben „nem azonosított” lesz a tag)
 • "nem közszereplő" bejelölése esetén a normál szintű átvilágítás érvényes.

Személyes megjelenéssel járó átvilágítás azokban az esetekben, ha az ügyfél magas kockázatúnak minősül. Az ügyfelet magas kockázatúnak kell tekinteni az alábbi esetekben:

 • ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származik,
 • a Pénztár saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatban rögzített egyéb esetekben,
 • távoli azonosítás esetén,
 • az ügyfél vagy tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő vagy a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, valamint
 • az MNB, mint felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban meghatározott egyéb esetekben

Pozitív közszereplői nyilatkozat esetén a pénzeszköz, valamint a befizetés alapjául szolgáló vagyon forrásának szöveges megnevezése (szöveges leírás) kötelező. A Pmt. meghatározza, hogy mely dokumentáció fogadható el az igazolásra. Amennyiben az igazolásra nem kerül sor, úgy eredménytelen az átvilágítás, „nem azonosított”-nak kell minősíteni a tagot.

Az átvilágításhoz szükséges nyomtatványokat (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) a nyomtatványok között találják meg. A nyomtatványokon a közszereplői státuszra vonatkozó tájékoztatás, magyarázat is szerepel.

A személyes átvilágítást tagjaink elvégezhetik: ügyfélszolgálatunkon (Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.) vagy bármely MKB bankfiókban. Amennyiben személyesen felkeresik ügyintézési helyeinket, úgy javasoljuk, éljenek a normál átvilágítás lehetőségével, mely hosszú távon, magas értékhatárig (4,5 M Ft összegű kifizetés) biztosítja a Pmt. előírásainak való megfelelést.

Tagjaink az átvilágításuk aktuális állapotáról honlapunkon a Személyes tárhelyükben kaphatnak naprakész információt.

Amennyiben a Pénztár a Pénztártag haláleseti kedvezményezettje/örököse részére teljesít kifizetést, úgy az érintett személy átvilágítását is az előbbiekben leírt módon el kell végezni.

Meghatalmazott által történő eljárás

A normál átvilágítás során személyesen meg nem jelenő ügyfél (Pénztártag, örökös) esetében az azonosítási adatokat tartalmazó okiratok hiteles másolatának benyújtására van szükség.

Az ügyben eljáró meghatalmazottnak a távol lévő ügyféltől az átvilágítása végrehajtására vonatkozó meghatalmazással kell rendelkeznie. A meghatalmazott személyes átvilágítását el kell végezni, a meghatalmazóra vonatkozóan pedig a meghatalmazott által adott nyilatkozatot és az okiratok hiteles másolatát kell a Pénztárnak megkapnia.

A meghatalmazó (tag, örökös) okiratainak hiteles másolata abban az esetben fogadható el, ha

a) azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló törvény másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy

b) a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.