Az alábbiakban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényről (továbbiakban: Pmt.) és a pénztártagok kötelező átvilágításáról kaphat részletes tájékoztatást.

Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti átvilágításról

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező, hogy a Tagok átvilágítását, személyes beazonosítását elvégezze.

A pénzmosás megelőzéséről szóló korábbi 2007-es jogszabályt hatályon kívül helyezte az Országgyűlés és helyette az új 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban új Pmt.) lépett hatályba (link) 2017. június 26-án. 

 

Az életbe lépett jogszabály új szabályokat és feladatokat határoz meg az önkéntes pénztárak részére is.

Egyes esetekben a régi Pmt. szerint már azonosított pénztártagot is újra át kell a Pénztárnak világítania. A jogszabály megköveteli azt is, hogy az Ügyfelek (tagok, örökösök) azonosító okmányai (személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány/lakcímkártya) fénymásolatban a Pénztár rendelkezésére álljanak.

A Pénztárnak továbbá legalább ötévente ismételten el kell végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.

Ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket a Pénztár Alapszabálya, valamint az új Pmt. 12. § (3) alapján, hogy amennyiben személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a Pénztárat (adatváltozási bejelentő vagy az átvilágítási nyomtatványon, melyhez csatolni kell az okmány másolatokat).

Az új Pmt. előírásai szerint nem átvilágított személy (pénztártag, örökös) részére kifizetést a Pénztár nem teljesíthet. Az átvilágítást legkésőbb az első szolgáltatás (kifizetés) igénybevétele előtt végre kell hajtani (a tag számlájára befizetés érkezhet, de kifizetés nem történhet). 

Az új Pmt. szerint alapvetően két típusú átvilágítást alkalmazhat a Pénztár: az egyszerűsített és a normál átvilágítást.

I. Egyszerűsített átvilágítás:

A Pénztár olyan tag esetében alkalmazhat egyszerűsített átvilágítást:

a) akinek a munkáltatója által munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-át (2017. évben 38.250 Ft/hó, 2018. évben 41.400 Ft/hó),

b) aki által egyénileg befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).

A Pénztár az előbbi limit összegeket együttesen „befizetési korlátok”-nak nevezi.

Az egyszerűsített átvilágítás feltételei, szabályai:

Az egyszerűsített átvilágítás elvégzéséhez személyes jelenlét nem szükséges. Az átvilágításhoz szükséges adatokat tartalmazó (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) nyomtatvány beküldhető postán is, de kizárólag eredeti aláírású példány fogadható el.

A Pénztár kéri a személyazonosságot igazoló okmányok másolatát (személyi igazolvány mindkét oldala, a lakcímkártya első oldala) a nyomtatványhoz csatolni.

II. Normál átvilágítás

A pénztártag normál szintű átvilágítását kell elvégezni:

 • új belépő pénztártag esetén, amennyiben a befizetési korlátokat meghaladó befizetést vállal a belépési nyilatkozatán, 
 • az új Pmt. hatályba lépését megelőzően átvilágított pénztártag esetében, amennyiben a befizetési korlátokat meghaladó befizetést teljesített 2017. évben,
 • nem átvilágított vagy egyszerűsített eljárással átvilágított tag esetében akkor, amikor a befizetési korlátokat túllépte, vagy közszereplőnek minősül.

 

A normál átvilágítás feltételei, szabályai:

 • A normál átvilágítás elvégzéséhez személyes jelenlét szükséges. Az átvilágításhoz szükséges adatokat tartalmazó (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) nyomtatvány eredeti aláírású példánya akkor fogadható el, amennyiben azon a személyes jelenléttel történt átvilágítás ténye szerepel.
 • A Pénztár okirat, okmány bemutatását és másolatát kötelezően kéri, a személyazonosság igazoló ellenőrzését a személyes jelenlét során okmány alapján köteles elvégezni.

A pénztártagnak a beazonosítás alkalmával be kell mutatnia:

 • személyazonosító okmányát és
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját), valamint
 • pénztári tagsági azonosító számát.

A személyazonosító okmány lehet az érvényes:

 • személyazonosító igazolvány vagy
 • személyi igazolvány vagy
 • útlevél vagy
 • kártyaformátumú vezetői engedély.

A normál átvilágítás során kötelező a nyomtatványon a közszereplő adattábla kitöltése, azaz

 • üresen nem hagyható (mert ebben az esetben csak egyszerűsített átvilágításnak minősül),
 • "nem közszereplő" bejelölése esetén a normál szintű átvilágítás érvényes,
 • pozitív közszereplő nyilatkozat esetén a pénzügyi forrás szöveges megnevezése (szöveges leírás) kötelező. Ez esetben az átvilágítás fokozott szintűnek minősül. Amennyiben a pénzügyi forrását nem nevezi meg a tag, úgy eredménytelen az átvilágítás, nem azonosítottnak kell minősíteni a tagot.

Az átvilágításhoz szükséges nyomtatványt (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) a nyomtatványok között találják meg. A nyomtatványokon a közszereplői státuszra vonatkozó tájékoztatás, magyarázat is szerepel.

A személyes átvilágítást tagjaink elvégezhetik: ügyfélszolgálatunkon (Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.) vagy bármely MKB bankfiókban. Amennyiben személyesen felkeresik előbbi ügyintézési helyeinket, úgy javasoljuk, éljenek a normál átvilágítás lehetőségével, ideértve a közszereplőre vonatkozó nyilatkozat megtételét is.

Haláleseti kedvezményezett/örökös átvilágítása

Amennyiben a Pénztár a pénztártag haláleseti kedvezményezettje/örököse részére teljesít kifizetést, úgy az érintett személy átvilágítását is az előbbiekben leírt módon el kell végezni.

Meghatalmazott által történő eljárás

A normál átvilágítás során személyesen meg nem jelenő ügyfél (pénztártag, örökös) esetében az azonosítási adatokat tartalmazó okiratok hiteles másolatát kell minden esetben megkérni.

Az ügyben eljáró meghatalmazottnak a távol lévő ügyféltől az átvilágítása végrehajtására vonatkozó meghatalmazással kell rendelkeznie. A meghatalmazott személyes átvilágítását el kell végezni, a meghatalmazóra vonatkozóan pedig a meghatalmazott által adott nyilatkozatot és az okiratok hiteles másolatát kell a Pénztárnak megkapnia.

 

A meghatalmazó (tag, örökös) okiratainak hiteles másolata abban az esetben fogadható el, ha

a) azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló törvény másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy

b) a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Az átvilágítás aktuális állapotáról honlapunkon a Személyes tárhelyében kaphat információt.