I. Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételei

A.) Néhány fontos körülmény:

 • önsegélyező pénztári szolgáltatáshoz az egészségpénztári kártya nem használható,
 • minden egyes önsegélyező pénztári szolgáltatás az adott szolgáltatáshoz rendszeresített igénybejelentő lapon, a hozzá csatolt nyomtatványokkal igényelhető.
 • önsegélyező pénztári szolgáltatás az egyes szolgáltatások alapjául szolgáló esemény bekövetkezte után, vagy állapot fennállása idején nyújtható.
 • a szolgáltatási igény benyújtására bejelentési határidő van: 120 nap.
 • az igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, ill. a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül a Pénztárhoz be kell nyújtani.
 • új elem az önsegélyező pénztári szolgáltatások egy részénél: várakozási idő!
 • a megjelölt szolgáltatásoknál az egyéni, munkáltatói, adomány befizetések csak 180 nappal a befizetés után vehetők igénybe önsegélyező kifizetésekre, azonban az egyéni számlán jóváírt hozam és adójóváírás azonnal felhasználható önsegélyező pénztári szolgáltatásokra is.
 • a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozót a Pénztárhoz be kell jelenteni, legkésőbb az igénybejelentés benyújtásakor.
 • az egyes önsegélyező pénztári szolgáltatásoknál konkrétan meg van határozva, mely szolgáltatást lehet kizárólag a tag jogán a Pénztárban elszámolni.
 • igénybejelentést kizárólag a Tag a saját aláírásával nyújthat be.
 • szolgáltatás – a közüzemi díjak támogatása és a Lakáscélú jelzáloghitel támogatás kivételével - a tag és a Pénztárhoz bejelentett közeli hozzátartozója jogán is igénybe vehető.
 • egy gazdasági esemény alapján egy elszámolási igény nyújtható be a Pénztárhoz.
 • egyes szolgáltatásoknál a jogszabály maximális kifizethető összeget határoz meg, pl. lakáshitel támogatásnál havonta a minimálbér 15%-a, vagy beiskolázási támogatásnál gyermekenként és évente a minimálbér összege. A felső határt jelöljük az egyes szolgáltatásoknál.
 • azoknál a szolgáltatásoknál, melyekhez igénybevételi felső (maximális) értékhatár van megjelölve, a maximális értékösszeg a Tagra és a szolgáltatásra jogosultakra együttesen érvényes.
 • a nem végleges állapoton alapuló szolgáltatásra való jogosultság megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül be kell jelentenie a Pénztárnak. A bejelentés elmulasztásának jogkövetkezménye a pénztártagot terheli, a jogalap nélkül felvett szolgáltatások után meg kell fizetnie az adó-és járulék terheket.
 • ha a jogosultság vége megállapítható a Pénztár rendelkezésére álló iratokból, akkor a Pénztár a jogosultság fennállásának hónapjával bezárólag nyújt utoljára szolgáltatást. A folyamatos szolgáltatás folyósítását a jogosultság megszűnésének bejelentését követő 30 napon belül kell a Pénztárnak megszüntetnie.
 • a Pénztár az egyszeri önsegélyező pénztári szolgáltatást a szolgáltatási igény bejelentését követően 10 munkanapon belül utalja. A folyamatos, rendszeres (járadék jellegű) havi kifizetéseket a Pénztár minden hónap 25-én teljesíti.
 • az egyes szolgáltatásoknál hiteles másolatként előírt dokumentumot a Pénztártag az eredeti okmány és másolata bemutatásával, a másolaton a Pénztár vagy az MKB Bank Zrt. munkatársai által adott "Hiteles másolat" igazolással is a Pénztár rendelkezésére tudja bocsátani. Ahol nincsen hiteles másolat kötelezően előírva, annak a dokumentumnak a fénymásolata is elfogadott, külön hitelesítés nélkül.

B.) A pénztártag a pénztár szolgáltatásaira akkor válik jogosulttá, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kért szolgáltatás feltételeként előírt várakozási idő eltelt,
 • a pénztártagnak nincs a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó elszámolása folyamatban (kilépési, átlépési kérelme),
 • az igénybejelentés elbírálásához szükséges dokumentumokat hiánytalanul a Pénztár rendelkezésére bocsátotta,
 • a szolgáltatásra előírt felső (maximális) értékhatárt még nem merítette ki,
 • a szolgáltatás igénybevételére jogszerző közeli hozzátartozóját a Pénztárba bejelentette.

C.) A szolgáltatás fedezete:

A Pénztár a tag részére a szolgáltatásokat az egyéni számla szabad rendelkezésű részének terhére, mint önsegélyező szolgáltatás nyújtja.

Egyéni szolgáltatás a tag kifizetéskor meglévő, más célra nem zárolt szabad rendelkezésű egyenlege terhére teljesíthető, az egyes szolgáltatásoknál meghatározott kifizethető felső összeghatár figyelembe vételével, továbbá az egyéni, munkáltatói, adomány befizetések csak 180 nappal a befizetés után vehetők igénybe önsegélyező kifizetésekre.II. Az egyes önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybevételének konkrét feltételei

1. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL TÖRLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
(a tag jogán 180 nappal korábbi befizetések esetén)

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása, amelyet a Pénztár a 2016. július 1-jétől érvényben lévő szabályok szerint közvetlenül:

 • a) a pénztártag - a hitelt folyósító intézetnél vezetett - saját hitelszámlájára vagy
 • b) a pénztártag lakossági folyószámlájára fizethet meg.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 %-ának megfelelő összeg lehet (2021. évben: 25.110 Ft/hó).

A szolgáltatás a tagsági jogviszony alatt az év bármely időpontjában kiállított dokumentum alapján nyújtható.

A kifizetés elbírálásához - kizárólag első alkalommal - a Pénztárhoz a következőket kell benyújtani:

 • az Igénybejelentő nyomtatványt: Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatására (szabályszerű kitöltéssel, eredetben)
 • a lakáscélú jelzáloghitel szerződést vagy annak hiteles másolatát és
 • a hitelintézet igazolását az elmúlt háromhavi törlesztő részlet összegéről vagy annak hiteles másolatá.t
 • Hiteles másolat: a Pénztár ügyfélszolgálata, vagy a pénztári iratok átvételére és Pénztárhoz történő továbbítására jogosult MKB Bank bármely fiókja, vagy a hitelt folyósító pénzintézet által hitelesítési kellékekkel ellátott okmány. Hitelesítési kellékek: eredetben a hitelesítést tanúsító szervezet bélyegzője, kiállítás dátuma, kiállító személyek olvasható nevei és aláírásai, és tartalmazza, hogy az eredetivel mindenben megegyező másolat.
  A benyújtott okmányokból egyértelműen ki kell derülnie, hogy hitelszámlát vezet a pénztártag részére a hitelintézet, vagy a hitel törlesztése a pénztártag lakossági folyószámlájáról történik.

A kifizetések havi rendszeres teljesítéséhez - a kétfajta fizetési lehetőség szerint - az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség:

 • a) Közvetlenül a pénztártag hitelintézetnél vezetett hitelszámlájára történő megfizetés esetén: Nem kell benyújtani semmi további okmányt, a Pénztár a kifizetést havonta automatikusan teljesíti a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, a maximális felső határig.
 • b) Pénztártag lakossági folyószámlájára történő megfizetés esetén:
  Minden hónapban az éppen aktuális hónapra vonatkozó törlesztő részletének megfizetését igazoló dokumentum megküldése: kizárólag a Lakáscélú jelzáloghitel törlesztő részletének befizetés igazolása nyomtatvány kíséretében. A dokumentum lehet pl. a befizetést igazoló átutalási megbízás vagy csekk másolata, vagy a folyószámla kivonat másolata, melyen a törlesztő részlet megjelölésre került. Fontos, hogy a befizetést igazoló bizonylatból kétséget kizárólag derüljön ki, hogy a Pénztárhoz benyújtott Lakáscélú jelzáloghitel szerződésben foglalt kölcsön törlesztéséről szól. A pénztártag (igénylő) által eredetben aláírásra kerüljön, valamint kiállítási dátummal ellátottan küldjék meg folyó hónap 20-ig pénztárunkhoz, csak ebben az esetben tudja a Pénztár biztosítani az adott hónapra vonatkozóan a kifizetést.

A nyomtatvány és az igazoló dokumentum együttesen beküldhető: papír alapon postai úton, vagy MKB Bankfiókon keresztül, vagy faxon a 06 (1) 268 7614 számra, vagy szkennelve email mellékletként az ugyfel@mkbep.hu címre.

Egyéb elszámolással kapcsolatos tudnivalók:

 • Amennyiben a kölcsön- és a jelzálogszerződés külön dokumentum, akkor az igény befogadásához mindkettő benyújtása szükséges eredetben vagy hiteles másolatban.
 • Amennyiben a folyósított kölcsön lakáscélú jelzáloghitelt kiváltó hitel és a szerződésből nem derül ki, hogy az eredeti hitel Lakáscélú jelzáloghitel volt, akkor szükséges az eredeti hitelszerződést is beküldeni.
 • Visszamenőlegesen, több hónapra való utalásra nincs lehetőség.
 • Munkáltatói kölcsön nem téríthető.
 • Munkáltatói kölcsön törlesztésére nyitott hitelszámlára, munkáltatói lakáskölcsön támogatás elszámolására nyitott elkülönített nyilvántartási számlára nem kérhető a lakáscélú jelzáloghitel támogatás.
 • A Pénztár annak a Pénztártagnak fizethet támogatást, akit a hitelintézet törlesztőként igazol.
 • Házastársak esetében amennyiben a törlesztés igazolás mindkét házastárs/adóstárs nevére szól, azaz a törlesztés a házastársak, mint számlatulajdonosok közös számlájáról történt, akkor a törlesztést fele-fele arányban történt megfizetésnek kell tekinteni, és a Pénztártag házastárs részére a támogatást a törlesztő részlet fele részére, mindkét házastárs Pénztártag igénylése esetében pedig fele-fele részére lehet juttatni. Amennyiben mindketten Pénztártagok, akkor személyenként a teljes törlesztőrészlet felére igényelhetik a támogatást, és a támogatás maximumára vonatkozó korlát is külön-külön törlesztő tagonként, nem pedig hitelszerződésenként érvényes.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.2. KÖZÜZEMI DÍJAK TÁMOGATÁSA VÉDENDŐ FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TAG RÉSZÉRE
(kizárólag a tag jogán és 180 nappal korábbi befizetések esetén)

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény által védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A jogosultság fennállása alatt folyamatosan igénybe vehető szolgáltatás. Havonta folyósítható támogatás.

A közüzemi díjak finanszírozására a segély kifizethető havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 %-ának megfelelő összeg lehet (2021. évben: 25.110 Ft/hó).

A Pénztártagnak a szolgáltatás igénybevételét megelőzően igazolnia kell a Pénztár részére, hogy védendő fogyasztónak minősül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet szerint. Az igazolást a törvény szerint évente meg kell újítani (a tárgyév 03.31-ig a szolgáltatónál kell igazolni, ha állapota nem végleges, hogy továbbra is jogosult a kedvezményre. A szolgáltató 8 napon belül dönt.)

A jogosultságról kiadott igazolást be kell mutatni a Pénztárban.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

 • Igénybejelentő nyomtatvány: Közüzemi díjak finanszírozásának támogatására
 • a tagsági jogviszony és a védendő fogyasztói minőség ideje alatt kiállított és pénzügyileg teljesített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum másolata a havi közüzemi díj összegéről, befizetéséről (legalább a kifizethető összeg, azaz 25.110 Ft értékben) és
 • a védendő fogyasztó nyilvántartásba vételéről szóló értesítő, igazolás, amit a földgázelosztó, illetve a villamos energia elosztó küld meg a fogyasztónak.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.3. SZÜLÉSI SEGÉLY
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, valamint 180 nappal korábbi befizetések esetén)

Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátást a pénztár a Tag, vagy a Tag szolgáltatásra jogosultja, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosít.

A szülési segély a gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás. A születéshez kapcsolódó egyszeri szolgáltatás összege 1.000.000 Ft újszülöttenként.

(Az orvosi költségekről szóló számla összegkorlát és várakozási idő nélkül egészségpénztári szolgáltatásként számolható el.)

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

 • Igénybejelentő nyomtatvány: Szülési segély igénybevételéhez
 • A születési anyakönyvi kivonat, illetve az örökbefogadás vagy gyámság alá helyezés esetén az ennek tényét bizonyító hatósági iratok másolata. Benyújtandó a szülést, vagy örökbefogást követően 120 napon belül.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.4. GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS (CSED, GYED)
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, valamint 180 nappal korábbi befizetések esetén)

Gyermek gondozásához kapcsolódó ellátásokat a pénztár a Tag, vagy a Tag szolgáltatásra jogosultja, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosít.

A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig.

A Pénztár által nyújtott szolgáltatás a CSED és a GYED megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete. A CSED folyósítása a hatósági igazolás szerint a jogosultság kezdete +168 nap. GYED a CSED lejártát követően a gyermek két éves koráig jár.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor. A 120 napot követően benyújtott igény esetén nincsen visszamenőleges kifizetés, és a benyújtástól havi kifizetésre kerül sor.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.5. Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET)
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, valamint 180 nappal korábbi befizetések esetén)

Gyermek neveléséhez kapcsolódó ellátásokat a pénztár a Tag, vagy a Tag szolgáltatásra jogosultja, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosít.

A szolgáltatás a gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben. A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres szolgáltatás.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

 • Igénybejelentő nyomtatvány: Gyermeknevelési (GYES, GYET) támogatásra
 • a gyermekgondozási segély illetve a gyermeknevelési támogatás megállapításáról szóló hivatalos igazolás (határozat) másolata.

Amennyiben a határozatot a tag az igényléssel a pénztárba a határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor. A 120 napot követően benyújtott igény esetén nincsen visszamenőleges kifizetés, és a benyújtástól havi kifizetésre kerül sor.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.6. BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, 180 nappal korábbi befizetések esetén)

Beiskolázási támogatást a pénztár a családi pótlékra jogosult Tag, vagy a Tag szolgáltatásra jogosultja, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosít.

Beiskolázási támogatás az óvodás, általános iskolás gyermek után, valamint középfokú oktatásban résztvevő gyermek után igényelhető.

Beiskolázási támogatásnak minősül a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára a családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának megtérítése.

A szolgáltatás eseti jelleggel igényelhető gyermekenként maximum az éves összeghatárig.

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet (2021. évben 167.400 Ft/év/gyermek).

A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 napon belül (augusztus 15.) és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül (június 30.) kiállított és teljesített számla alapján történik. A számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

 • Igénybejelentő nyomtatvány: Beiskolázási (tanévkezdési) támogatás igénybevételéhez
 • tanévenként, az első igénybejelentésekor (120 napnál nem régebbi):
  • iskolalátogatási igazolás eredeti példánya vagy hiteles másolata,
  • a Magyar Államkincstár által kiadott, a családi pótlék jogosultságáról szóló igazolás (határozat) másolata*
 • a termékek megvásárlását igazoló számlák, bizonylatok eredeti példányai.
 • amennyiben a számla ellenértéke kifizetésének ténye nem állapítható meg a számlából, úgy a kifizetést megtörténtét bizonyító dokumentumot csatolni kell (pl. átutalással kiegyenlített számlánál az átutalásról szóló banki igazolás).

A pénztártag nevére, címére kiállított eredeti számlán a gyermek nevét is jelölni kell.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.

*Az igazolást a MÁK 06 1 452 2910 telefonszámán keresztül, először az 1-es, majd kétszer a 2-es nyomógombot választva igényelhetik.7. FELSŐOKTATÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, valamint 180 nappal korábbi befizetések esetén)

A felsőoktatási költségtérítést a pénztár a Tag, vagy a Tag szolgáltatásra jogosultja, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosít.

Felsőfokú oktatásban résztvevő gyermek után igényelhető.

Felsőoktatási költségtérítésnek minősül: a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett:

 • költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése.

A szolgáltatás rendszeres kifizetésként igényelhető albérleti,- kollégiumi díj esetében, egyébként eseti jelleggel, gyermekenként maximum az éves összeghatárig.

A felsőoktatási költségtérítés éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet (2021. évben 167.400 Ft/év/gyermek).

A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és teljesített számla alapján történik.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

 • Igénybejelentő nyomtatvány: Felsőoktatási költségtérítés igénybevételéhez
 • a főiskola/egyetem látogatási igazolás hiteles eredeti példánya vagy másolata,
 • a szolgáltatás kiegyenlítését igazoló számlák, bizonylatok eredeti példányai.
 • amennyiben a számla ellenértéke kifizetésének ténye nem állapítható meg a számlából, úgy a kifizetést megtörténtét bizonyító dokumentumot csatolni kell (pl. átutalással kiegyenlített számlánál az átutalásról szóló banki igazolás).

A pénztártag nevére, címére kiállított eredeti számlán a gyermek nevét is jelölni kell.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.8. MUNKANÉLKÜLISÉGI ELLÁTÁSOK
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, valamint 180 nappal korábbi befizetések esetén)

A munkanélküliségi ellátást a Pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak. Az ellátás lehet:

 • álláskeresési járadék kiegészítése, vagy
 • álláskeresési segély kiegészítése.

A szolgáltatás összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete. A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres szolgáltatás.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor. A 120 napot követően benyújtott igény esetén nincsen visszamenőleges kifizetés, és a benyújtástól havi kifizetésre kerül sor.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.9. INTÉZMÉNYI IDŐSGONDOZÁS TÁMOGATÁSA
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, valamint 180 nappal korábbi befizetések esetén)

A pénztártag vagy a bejelentett közeli hozzátartozója részére gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatása.

A támogatás az intézményi elhelyezés tartamára az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig (2021. évben 28.500 Ft/hó) folyósítható.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.10. BALESETI, EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI JÁRADÉK
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, valamint 180 nappal korábbi befizetések esetén)

A szolgáltatás

 • a baleseti, az egészségkárosodási járadék,
 • a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig. Folyamatos ellátásként is folyósítható.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor. A 120 napot követően benyújtott igény esetén nincsen visszamenőleges kifizetés, és a benyújtástól havi kifizetésre kerül sor.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.11. ROKKANTSÁGI JÁRADÉK VALAMINT GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA, AZ ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZEGÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE
(a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, valamint 180 nappal korábbi befizetések esetén)

A szolgáltatás a rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással megegyező mértékben.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

Amennyiben a határozatot a tag igényléssel a pénztárba a határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül benyújtja, úgy a jogosultság kezdetéig visszamenőleg a különbözet egy összegben kifizethető, ezt követően havi kifizetésekre kerül sor. A 120 napot követően benyújtott igény esetén nincsen visszamenőleges kifizetés, és a benyújtástól havi kifizetésre kerül sor.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.12. TEMETÉS IGAZOLT KÖLTSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
(a szolgáltatásra jogosultja jogán, 180 nap várakozási idő figyelembevételével)

A tag bejelentett hozzátartozója halála esetén a temetés igazolt költségeinek támogatása.

Az elszámolható számlák összegének nincs felső korlátja.

Szükséges, benyújtandó dokumentumok:

 • Igénybejelentő nyomtatvány: Temetési segély igénybevételéhez
 • a kifizetés igényléséhez szükséges a halotti anyakönyvi kivonat másolata és
 • a temetés költségeit igazoló számlák eredeti példányai.

A szolgáltatási igény benyújtására bejelentési határidő van: 120 nap.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának általános feltételeiről itt olvashat.