Tájékoztató a minősített elektronikus aláírással ellátott pénztári dokumentumokról

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár az elektronikus ügyintézési rendszerében a következő dokumentumokat minősített elektronikus aláírással ellátva, mint elektronikus dokumentumot küldi meg a pénztártag személyes tárhelyébe:

  • tagsági okirat,
  • igazolás haláleseti kedvezményezett jelöléséről,
  • elektronikus ügyintézésre történt bejelentkezést elfogadó nyilatkozat,
  • éves egyéni számlaértesítő,
  • adóigazolások (adókedvezményre és adókötelezettségre vonatkozó igazolások).

A dokumentumokat a Pénztár iktatószámmal, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva bocsátja ki.

A PDF formátumú dokumentumok kinyomtathatóak, lementhetőek. A tárhelyen megőrzésre kerülnek az eredeti dokumentumok, megkereshetők, felhasználhatók.

A minősített e- aláírással ellátott elektronikus dokumentum teljes bizonyító erejű magánokiratnak akkor minősül, amennyiben azt elektronikus adathordozón mutatja be a pénztártag. Ennek lehetőségei:

  • a személyes tárhelyen a minősített e-aláírással ellátott dokumentumot a pénztártag és akinek megmutatja láthatja, valamint ellenőrizheti a minősített elektronikus aláírást (nyilvános kulcs alapján),
  • a dokumentum lementhető számítógépre (pl. laptop), vagy valamilyen adathordozóra (CD, pendrive) és azon keresztül, annak átadásával kerül bemutatásra, valamint a dokumentum ellenőrizhető (nyilvános kulcs alapján),
  • a dokumentum lementhető számítógépre és megadott e-mail címre (pl. NAV) elküldhető, így a címzettnél ellenőrizhető.

Tájékoztatjuk a kapcsolódó jogszabályokról:
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény értelmében:

"3.§ (1) Elektronikus aláírás, illetve dokumentum elfogadását – beleértve a bizonyítási eszközként történő alkalmazást – megtagadni, jognyilatkozat tételére, illetve joghatás kiváltására való alkalmasságát kétségbe vonni – a (2) bekezdés szerinti korlátozással – nem lehet kizárólag amiatt, hogy az aláírás, illetve dokumentum elektronikus formában létezik.
...

(8) Minősített tanúsítványt bármely – a (3)–(4) bekezdés szerinti – bírósági vagy államigazgatási eljárásban el kell fogadni."

Amennyiben a bemutatásnál nem szükséges a teljes bizonyító erejű magánokirat jelleg, úgy a kinyomtatott, papíralapú dokumentum alkalmazható, mely tartalmazza a dokumentum iktatószámát, aláírás dátumát és a pénztár képviseletében aláíró személy megnevezését.

Amennyiben a pénztártag a Pénztártól hiteles másolatot kér a dokumentumról, a Pénztár a tag részére vagy a tag által megadott személynek a tag felhatalmazása alapján (pl. NAV), vagy pedig az arra jogosult szerv (pl. NAV) megkeresése alapján az adott szerv részére papíralapon vagy arra vonatkozó kérés esetén elektronikus dokumentum formájában díjmentesen megküldi a hiteles eredeti, vagy hitelesített dokumentumot.