U N I Q A   Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai és társbiztosítottjai részére nyújtott Gondoskodás Szolidáris Alap Csoportos Egészségbiztosításról, a biztosítási feltételekről

Örömünkre szolgál, hogy az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai és szolgáltatásra jogosultjai részére kedvező biztosítási feltételeket nyújthatunk.

A zökkenőmentes együttműködés érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó jelen tájékoztatónkat és az szerződési feltételeket.

Biztosító:

 • neve: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Biztosító”)
 • székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
 • tevékenysége: biztosítási tevékenység.
A Biztosító Felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) A Biztosító pénzügyi jelentésének közzétételi helye: www.uniqa.hu

A jelen biztosítási értékesítés során
a) a Biztosító nem nyújt tanácsadást, ha a biztosítási értékesítés online felületen (a Biztosító honlapján keresztül) történik;
b) a Biztosító tanácsadást nyújt, ha a biztosítási értékesítés telefonos úton történik;
ha a biztosítási értékesítés a Biztosító Ügynökének közreműködésével történik, akkor a Biztosító Ügynöke tanácsadást nyújt.

Amennyiben a jelen ügyféltájékoztatóban és a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási terméket az Ön részére a Biztosítótól független biztosításközvetítő alkusz, vagy – a Biztosító Ügynökével nem azonos – függő biztosításközvetítő többes ügynök közvetíti, az alkusz/többes ügynök biztosításközvetítői (ügyfél)tájékoztatójában olvashat részletesen arról, hogy nyújtanak-e tanácsadást. A Biztosító – biztosításközvetítőnek nem minősülő – közreműködői a biztosításértékesítési tevékenységüket munkaviszonykeretében végzik, amely ellenértékeként a munkajogi jogviszonyokra jellemző javadalmazásban részesülnek

A biztosítási szerződés jellemzőire vonatkozó részletes tudnivalókat a Gondoskodás Szolidáris Alap Csoportos Egészségbiztosítás feltételei (továbbiakban: "Feltételek") tartalmazzák az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapján a www.mkbep.hu/egeszsegbiztositas menüpontban.

A szerződési feltételekben szereplő információk könnyebb fellelhetőségét az alábbi összefoglalóval kívánjuk segíteni:

1.) Fontos tudnivalók a Gondoskodás Egészségbiztosításról:

 • A szerződés jellemzőire vonatkozó általános ismeretek, így többek között a biztosítási időszak és tartam meghatározása, a Biztosító kockázatviselésének kezdetére és megszűnésére, valamint a szerződés megszűnésére vonatkozó tudnivalók a Feltételek 1.–24. pontjaiban szerepelnek. A szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
 • A biztosítási jogviszony a Biztosított, Társbiztosított számára a Biztosító szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételét teszi lehetővé, amennyiben a Biztosított a Feltételekben meghatározott módon jár el és a biztosítási esemény (betegség) körülményei a Feltételekben megengedett körülményeknek felelnek meg.
  A biztosítási jogviszonnyal rendelkező Biztosítottakról, Társbiztosítottakról a Pénztár minden hónap 20. napját követő első munkanapon aktualizált anonimizált biztosítási adatbázist készít, amely a számlázás és Biztosítottak, Társbiztosítottak felé történő biztosítási jogviszony igazolás alapját képezi.
 • A biztosítási jogviszony kezdete: annak a hónapnak az első napján 00:00-kor kezdődik, amely hónapra az első havi biztosítási díj megfizetése megtörtént. A Gondoskodás Szolidáris Alap elindításakor ez az időpont 2017. április 1. 00:00.
  A Biztosító kockázatviselése azon időszakra áll fenn, amely időszakra a biztosítási díj folyamatos megfizetése megtörtént.
 • A biztosítási jogviszony vége: annak a hónapnak az utolsó napja, ameddig a folyamatos díjfizetés fennáll vagy fennállt..
 • A kockázatviselés megszűnése:
  • ha a Biztosítottnak a biztosítási szerződésbe bevont Szolidáris Alaphoz való tartozása megszűnik, az Alaphoz való tartozás utolsó napjának leteltével (Pénztárból vagy Alapból való kilépés miatt);
  • a Társbiztosítottra vonatkozó biztosítási fedezet kizárólag akkor tartható fenn, amennyiben a Pénztártag is a biztosítás fizető biztosítottja.
  • annak a naptári évnek a végével, amelyben a Biztosított életkora eléri a 75. életévet;
  • a Biztosított halálának időpontjával.
 • A Biztosító előzetes kockázat elbírálást (orvosi vizsgálatot) és várakozási időt nem alkalmaz, azonban kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén nyújt szolgáltatást. Az előzménybetegségeket a Biztosító jogosult ellenőrizni.
 • A Feltételek 25.–52. pontja a biztosítási eseményeket és szolgáltatásokat tartalmazza, a kapcsolódó fogalmak magyarázatával együtt.

2.) Szolgáltatás iránti igény bejelentése

A Biztosított a szolgáltatás iránti igényét az ellátásszervező Teladoc Hungary Kft-nél (korábbi nevén: Advance Medical Hungary Kft.) munkanapokon 08:00 és 20:00 között jelezheti a következő telefonszámon: +36 1 461 1527

3.) Egyéb általános tudnivalók:

 • A díjfizetésre, elszámolásra vonatkozó feltételeket, az értékkövetési lehetőséget a Feltételek 53.-62. pontja szabályozza.
 • A szolgáltatás igénylésének feltételeit, a szolgáltatások teljesítésének módját a Feltétel 63.–75. pontja foglalja össze.
 • A Biztosító mentesüléséről és a nem vállalható (kizárt) kockázatokról a Feltétel 76.–81. pontja tájékoztat.
 • A Feltételek 82.–91. pontja emeli ki a törvények által meghatározott, az Ügyfelek számára fontos egyéb információkat, úgymint
  • A Biztosított és a Társbiztosított adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a biztosítási feltételek „Adatkezelés, adatvédelem” című pontja (Biztosítási Feltételek 82–89. pont) tartalmazza.
  • A Biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó esetleges panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) terjesztheti elő a Feltételek 90.- 91. pontjában foglaltak szerint.
 • A biztosítási szerződés 2017. március 1-től 2021. december 31-ig terjedően határozott időtartamra jött létre, azonban azt az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár és a Biztosító írásban meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás a Pénztárnak és a Biztosítónak szándékában áll.
  Biztosító jogosult a biztosítási szerződést annak megkötésétől számított bármely szerződéses évfordulót legalább 30 nappal megelőzően írásban felmondani. A felmondás esetén a biztosítási szerződés a felmondást követő szerződéses évfordulón szűnik meg.
  A biztosítási szerződés 2017. március 1-től 2021. december 31-ig terjedő határozott időtartama alatt Pénztár nem jo¬gosult a biztosítási szerződést rendes felmondással megszüntetni, azonban a Biztosítottak, a Társbiztosítottak bármikor jogosultak a biztosítási szerződésből kilépni.

Panasz esetén jogorvoslati szervek:
Amennyiben ennek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. tv.-ben rögzített feltételei fennállnak, panaszával a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest, BKKP Pf.: 172., internetes oldal: www.mnb.hu/bekeltetes) vagy a Magyar Nemzeti Bankhoz (1534 Budapest, BKKP Pf.: 777., internetes oldal: www.mnb.hu/fogyasztovedelem), vagy a Polgári Perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A panaszkezeléssel kapcsolatos további tudnivalókat megismerheti a társaságunk székhelyén (1134 Budapest, RóbertK.krt.70–74.) megtalálható Ügyfélszolgálaton, valamint a www.uniqa.hu honlapon közzétett Panaszkezelési Szabályzatból.

A Biztosító szolgáltatásaival kapcsolatban a +36 1 461 1527 telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást.

Valamennyi Pénztártag Biztosítottnak és szolgáltatás jogosult Társbiztosítottnak jó egészséget kívánunk!

UNIQA Biztosító Zrt.