U N I Q A   Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai és társbiztosítottjai részére nyújtott Gondoskodás Szolidáris Alap Csoportos Egészségbiztosításról, a biztosítási feltételekről

Örömünkre szolgál, hogy az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai és szolgáltatásra jogosultjai részére kedvező biztosítási feltételeket nyújthatunk.

A zökkenőmentes együttműködés érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó jelen tájékoztatónkat és az UNIQA Biztosító Feltételeket.

Biztosítónk az UNIQA Biztosító Zrt., a társaság székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.
A Biztosító Felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) A Biztosító pénzügyi jelentésének közzétételi helye: www.uniqa.hu

A biztosítási szerződés jellemzőire vonatkozó részletes tudnivalókat a Gondoskodás Szolidáris Alap Csoportos Egészségbiztosítás feltételei (továbbiakban: Feltételek) tartalmazzák az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapján a www.mkbep.hu/egeszsegbiztositas menüpontban.

A szerződési feltételekben szereplő információk könnyebb fellelhetőségét az alábbi összefoglalóval kívánjuk segíteni:

1.) Fontos tudnivalók a Gondoskodás Egészségbiztosításról:

 • A szerződés jellemzőire vonatkozó általános ismeretek, így többek között a biztosítási időszak és tartam meghatározása, a Biztosító kockázatviselésének kezdetére és megszűnésére, valamint a szerződés megszűnésére vonatkozó tudnivalók a Feltételek 1.–24. pontjaiban szerepelnek. A szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
 • A biztosítási jogviszony a Biztosított, Társbiztosított számára a Biztosító szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételét teszi lehetővé, amennyiben a Biztosított a Feltételekben meghatározott módon jár el és a biztosítási esemény (betegség) körülményei a Feltételekben megengedett körülményeknek felelnek meg.
  A biztosítási jogviszonyt a Pénztár minden hónapban a havi biztosítási díj megfizetését megelőzően a személyes átvilágításhoz szükséges adatállomány átadásával igazolja a Biztosítónak. A Biztosított az ellátásszervezőhöz történő bejelentkezésekor az adatai megadásával igazolja magát, ez alapján az ellátásszervező ellenőrzi a nyilvántartásában a jogosultságot.
 • A biztosítás kezdete: annak a hónapnak az első napján 00:00-kor kezdődik, amely hónapra az első havi biztosítási díj megfizetése megtörtént. A Gondoskodás Szolidáris Alap elindításakor ez az időpont 2017. 04. 01. 00:00.
  A Biztosító kockázatviselése azon időszakra áll fenn, amely időszakra a biztosítási díj megfizetése folyamatosan, előre megtörtént.
 • A kockázatviselés megszűnése:
  • ha a Biztosítottnak a biztosítási szerződésbe bevont Szolidáris Alaphoz való tartozása megszűnik, az Alaphoz való tartozás utolsó napjának leteltével (Pénztárból vagy Alapból való kilépés miatt);
  • a Társbiztosítottra vonatkozó biztosítási fedezet kizárólag akkor tartható fenn, amennyiben a Pénztártag is a biztosítás fizető biztosítottja.
  • annak a naptári évnek a végével, amelyben a Biztosított életkora eléri a 75. életévet;
  • a Biztosított halálának időpontjával.
 • A Biztosító előzetes kockázat elbírálást (orvosi vizsgálatot) és várakozási időt nem alkalmaz, azonban kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén nyújt szolgáltatást. Az előzménybetegségeket a Biztosító jogosult ellenőrizni.
 • A Feltételek 25.–52. pontja a biztosítási eseményeket és szolgáltatásokat tartalmazza, a kapcsolódó fogalmak magyarázatával együtt.

2.) Szolgáltatás iránti igény bejelentése

A Biztosított a szolgáltatás iránti igényét az ellátásszervező Teladoc Hungary Kft-nél munkanapokon 08:00 és 20:00 között jelezheti a következő telefonszámon: +36 1 461 1527

3.) Egyéb általános tudnivalók:

 • A díjfizetésre, elszámolásra vonatkozó feltételeket, az értékkövetési lehetőséget a Feltételek 53.-62. pontja szabályozza.
 • A szolgáltatás igénylésének feltételeit, a szolgáltatások teljesítésének módját a Feltétel 63.–75. pontja foglalja össze.
 • A Biztosító mentesüléséről és a nem vállalható (kizárt) kockázatokról a Feltétel 76.–81. pontja tájékoztat.
 • A Feltételek 82.–90. pontja emeli ki a törvények által meghatározott, az Ügyfelek számára fontos egyéb információkat, úgymint
  • A biztosítási titokkal, a Biztosító adatkezelésével, kapcsolatos tudnivalókat a Feltételek 82.–86. pontja tartalmazza.
  • Az ügyfelek adatait a Biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül – a biztosítási tevékenységről szóló, 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően – a Feltételek 84. pontjában meghatározott szervezeteknek (pl. Felügyelet, bíróság, ügyészség) továbbíthatja.
  • A Biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó esetleges panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) terjesztheti elő a Feltételek 88.-90. pontjában foglaltak szerint.
 • A biztosítási szerződés 2017. március 1-től 2019. december 31-ig terjedően határozott időtartamra jött létre, azonban azt az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár és a Biztosító írásban meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás a Pénztárnak és a Biztosítónak szándékában áll.
  Biztosító jogosult a biztosítási szerződést annak megkötésétől számított bármely szerződéses évfordulót legalább 30 nappal megelőzően írásban felmondani. A felmondás esetén a biztosítási szerződés a felmondást követő szerződéses évfordulón szűnik meg.
  a Biztosítottak, a Társbiztosítottak bármikor jogosultak a biztosítási szerződésből kilépni.

A Biztosító szolgáltatásaival kapcsolatban a +36 1 461 1527 telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást.

Valamennyi Pénztártagnak és Biztosítottnak jó egészséget kívánunk!

UNIQA Biztosító Zrt.