A Gondoskodás Egészségbiztosítás igénybevételével kapcsolatos Biztosítási Feltételek, Ügyféltájékoztató megtalálhatóak az UNIQA Biztosító Ügyféltájékoztató és Feltételek menüpontjában. A Gyakori Kérdések oldalon kiegészítő információkkal is segíteni kívánjuk a tájékozódást.

GYAKORI KÉRDÉSEK A GONDOSKODÁS SZOLIDÁRIS ALAPRÓL: A Pénztár tájékoztatása

A Pénztár tájékoztatása

Az MKB-Pannónia Egészség-és Önsegélyező Pénztár csoportos egészségbiztosítást nyújt Pénztártagjai és a Pénztártagok szolgáltatásra jogosult hozzátartozói számára, meghatározott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Pénztárunk az egészségbiztosítás díjának fizetését a kedvező feltételek elérése érdekében közösségi szolgáltatásként nyújtja, a Gondoskodás Szolidáris Alap működtetésével. Az egészségügyi szolgáltatásokat a biztosított pénztártagok az Alap javára átcsoportosított biztosítási díj ellenében veszik igénybe. A Pénztár a pénztártag egyéni számlájáról, havonta utalja át a biztosítási díj összegét a Biztosítónak.

A Gondoskodás egészségbiztosítás szolgáltatásait az UNIQA Biztosító Zrt. nyújtja.

A szolgáltatások igénybevételét a Biztosító Ellátásszervezője a Teladoc Hungary Kft. szervezi.

A Biztosító biztosítási szolgáltatásainak csoportjai, keretösszegei a következők:
Gondoskodás Szolidáris csomag
Telefonos ellátásszervezés nincs limit
Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, PET-CT) 300 000 Ft/fő/év
Egynapos sebészet 450 000 Ft/fő/év
Kiemelt kockázatú betegségek gyógykezelése 600 000 Ft/fő/év

Telefonos ellátásszervezés:

 • előzetes időpont-egyeztetés munkaidőben
 • a szükséges egészségügyi szolgáltatások megszervezése 10 napon belüli időpontra
 • a telefonos tájékoztató szolgáltatás NEM helyettesíti a beteg személyes orvosi vizsgálatát, és így utóbbi elmaradása esetén az ebből fakadó bármely következményért, illetve kárért az UNIQA Biztosító Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. A telefonos ellátásszervezés munkanapokon 08:00 és 20:00 között érhető el a következő telefonszámon: +36 1 461 1527.

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok:

MR, CT, PET-CT vizsgálatok megszervezését és azok költségének az éves 300 000 Ft-os limit erejéig történő átvállalását nyújtja.

Egynapos sebészet:

egynapos sebészeti vizsgálatok megszervezését és azok költségének éves 450 000 Ft-os limit erejéig történő átvállalását nyújtja.

Kiemelt kockázatú betegségek:

a Biztosítási Feltételekben meghatározott 35 betegség bekövetkezése esetén a betegséghez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás vehető igénybe, mely megszervezését és költségének akár 600 000 Ft limit erejéig történő átvállalását nyújtja.

A Biztosítottnak/Társbiztosítottnak a Feltételekben meghatározott egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor a biztosítási díjon felül plusz költsége nem keletkezik, azok ellenértékét a Biztosító – a táblázatban megjelölt limitösszegek erejéig – a Pénztáron keresztül fizeti meg az egészségügyi szolgáltató részére.

A Gondoskodás Egészségbiztosítás kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén nyújt szolgáltatást. A biztosító a betegségbiztosítási szolgáltatásokat Magyarország területén nyújtja.

Minden 16-75 év közötti, érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártag automatikusan csatlakozottnak tekintendő a Gondoskodás Szolidáris Alaphoz. A biztosítás minden pénztártagra kiterjed, aki a Gondoskodás Szolidáris Alap tagja, és akire vonatkozóan a pénztár át tudta csoportosítani a biztosítás havi díját az Alap javára.

Azon Pénztártagok, akiktől a Pénztár 2017. április hónaptól, vagy a Gondoskodás Alaphoz később történt csatlakozás időpontjától folyamatosan, hiánytalanul csoportosította át a havi 83 Ft összeget, biztosítási jogviszonnyal ezen időponttól rendelkeznek.

A Gondoskodás Szolidáris Alapból Lemondó nyilatkozattal lehetőség van bármikor kilépni.

A pénztártag Szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozóját Társbiztosítottként bevonhatja a csoportos egészségbiztosításba. Az a pénztártag kérheti a pénztárba bejelentett, 16-75 év közötti szolgáltatásra jogosultjának a csatlakozását, aki maga is díjfizető biztosított a Gondoskodás Egészségbiztosításban. A csatlakoztatás a Regisztrációs lap kitöltésével igényelhető. A nyomtatványt postai úton, személyesen a központi ügyfélszolgálaton, vagy bármely MKB bankfióki leadással továbbíthatja. Amennyiben a Regisztrációs lap az adott hónap 20-áig beérkezik, úgy a csatlakozás napja a következő hónap első napja, amennyiben ezt követően érkezik be, úgy a rákövetkező hónap első napja.

Társbiztosított a regisztrált személy mindaddig, amíg az Alaphoz történő csatlakozásáról ő vagy a pénztártag le nem mond.

A Gondoskodás Egészségbiztosítás biztosítási díja havi 83 Ft/fő, mind a Biztosított, mind a Társbiztosított esetében. (996 Ft/fő/év) A díj megfizetése havonta 83 Ft/fő összegben az adott biztosítási hónap, mint kockázatviselési vonatkozási hónap első napján előre esedékes.

A biztosítási díj fizetése folyamatosan havi rendszerességgel történik. A díj megfizetésének esedékessége a Biztosító részére a tárgyhavi kockázatviselésre a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapja. A Pénztártag kötelezettsége, hogy a minden hónapban a 20. naptári napon a (következő) havi biztosítási díj teljes összege az egyéni számlán rendelkezésre álljon, és azt a Pénztár az egyéni számláról a Gondoskodás Alapba át tudja vezetni.

Új belépők, év közben csatlakoztatott hozzátartozók esetében a belépés illetve csatlakozás napját követő hónap első napjától kell a biztosítási díjat fizetni, első tört havi biztosítási jogviszony nincs.

Akiktől a Pénztárnak a biztosítási tárgyév során bármikor nem sikerült levonni és átcsoportosítani a havi biztosítási díjat, díjelmaradásban állnak. A díj pótlólagosan megfizethető biztosítottanként valamennyi elmaradt hónapra együttesen (legkorábban a tárgyév január 1-ig visszamenőleg). A Pénztár jogosult fenntartani zárolási kezdeményezését, és minden nap vizsgálja, hogy a nem fizetett időszakra visszamenően (legkorábban tárgyév január 1-ig visszamenőleg) le tudja-e vonni a hiányzó megfizetendő havi díjrészt/díjrészeket. Eredménytelenség esetén a pótlólagos átcsoportosítást a Pénztár mindaddig megpróbálja végrehajtani, míg a tag az Alapból történő kilépését be nem jelenti (biztosításról lemond). Pótlólagos átvezetés esetén az utolsó díjjal rendezett hónapnak a Pénztár által (valamennyi tagra vonatkozóan) végrehajtott sikeres átvezetés hónapját követő hónapot kell tekinteni.

Amennyiben nem csak a Pénztártag, hanem a Társbiztosított esetében sincs elegendő fedezet mindkettejük biztosítási díjára, úgy fő szabály szerint először a Pénztártag biztosítási díja kerül pótlásra, majd átcsoportosításra, és azt követően a Társbiztosítotté.

A Biztosított a szolgáltatás iránti igényét az ellátásszervező Teladoc Hungary Kft-nél munkanapokon 08:00 és 20:00 között jelezheti a következő telefonszámon: +36 1 461 1527.

Az Ellátásszervező az egyéb dokumentumokkal együtt kéri megküldeni a Biztosított/Társbiztosított részéről a kárrendezéshez (szolgáltatási igényhez) az aktuális biztosítási díjfizetési/jogviszony igazolást is.

Az igénybejelentéshez a Biztosítottnak/Társbiztosítottnak a biztosítási jogviszony igazolást, előzetesen a Pénztártól kell megigényelnie. Az igazolás kiállítását a Társbiztosított esetében is a Pénztártag kéri meg. Az igazolást minden esetben a Pénztártag Biztosított kapja meg, az ő részére kerül kiküldésre a dokumentum.

Az igénylést minden biztosított Pénztártag kezdeményezheti a Személyes tárhelyén. A dokumentum igényelhető továbbá telefonon az ügyfélszolgálattól, személyes beazonosítást követően, valamint e-mail, postai levél, fax útján is. A személyes ügyfélszolgálaton történő igénylés során a Pénztár azonnal elkészíti és átadja az igazolást.

A Pénztár az igazolást a Pénztártag Személyes tárhely dokumentumai közé minden esetben elhelyezi, ahonnan a Pénztártag letöltheti.

Az igazolás PDF formában készül el, azt a Pénztár e-aláírással és időbélyegzővel látja el. Abban az esetben, ha hó közben (20-tól 20-ig) történt a pótlólagos díjrendezés és az igazolást is ebben az időszakban igényelték (a Biztosítónál történő kárrendezés érdekében), akkor az utolsó átvezetés adatai a pótlólagos átvezetés adatait már tartalmazzák.

A Pénztártag bármikor lemondhat az Alaphoz történt csatlakozásáról, amennyiben nem igényli a biztosítást. A Lemondó Nyilatkozatot beküldheti posti úton, vagy szkennelve az ugyfel@mkbep.hu elérhetőségre.

Adott hónap 20. napjáig beérkezett lemondás alapján a biztosítása a következő hónap első napjával megszűnik, az adott hónapban a jelzett időpont után beérkezett lemondás esetén a biztosítás az azt követő második hónap első napjával szűnik meg.

Automatikusan megszűnik a Társbiztosított csatlakozása, amennyiben a Pénztártag lemond a saját Gondoskodás egészségbiztosításáról.

Újra belépni következő év január 1-től van lehetőség, abban az esetben, ha december hónapban (20-ig) csatlakozási szándékukat jelezték, és A Pénztárnak sikerül a január havi díjat a Gondoskodás Alapba átcsoportosítania.

A biztosított a vizsgálatához, gyógykezeléséhez az Ellátásszervezőn keresztül, az Ellátásszervező által meghatározott egészségügyi szolgáltatót veheti igénybe. A szolgáltatás kizárólag olyan egészségügyi szolgáltatónál vehető igénybe, aki a Biztosítóval (Teladoc Kft-vel) és az MKB-Pannónia Egészségpénztárral egyaránt szolgáltatási szerződést kötött. A Pénztárral szerződött szolgáltatók listája megtekinthető a Pénztár honlapján a Szolgáltató-kereső menüpontban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK; korábbi nevén az OEP) szerződésben álló egészségügyi szolgáltatók akkor is nyújthatnak biztosítási szolgáltatást, ha a Pénztárral külön szolgáltatói szerződést nem kötöttek. A NEAK-kal szerződésben álló intézmények listája a NEAK honlapján található.

Amennyiben a biztosított egy általa ismert szolgáltatónál kívánja a biztosítási szolgáltatást igénybe venni, ezen igényét a Szolgáltatásszervező részére jeleznie szükséges, aki a szerződés ellenőrzését és meglétét követően szervezi le a biztosítási szolgáltatást. A biztosítás keretében nem vehető igénybe úgy szolgáltatás illetve szolgáltató, hogy azt előzetesen nem az Ellátásszervező jelölte ki.

A Gondoskodás Egészségbiztosítás keretén belül szolgáltatás kizárólag a biztosítási jogviszony igazolás birtokában vehető igénybe. Az igazolás kiállítását a Pénztártag a Pénztártól kéri meg, a Társbiztosított esetében is. Ez utóbbi esetben is a Pénztártag a címzett, és az ő részére kerül kiküldésre a dokumentum.

A jogviszony igazolás igényelhető a Személyes tárhelyen keresztül kezdeményezve, továbbá kérhető a Pénztár ügyfélszolgálatától személyesen, telefonon, e-mailen, faxon, postai levélben egyaránt.

Az igénylést követően a Pénztár elektronikus iratként a Pénztártag Személyes tárhelyében helyezi el az igazolást. (Az igazolás természetesen kérhető postai úton illetve személyes átvétellel is az ügyfélszolgálaton.)

A jogviszony igazolás .pdf formátumban elkészített, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, hiteles dokumentum.

Az Igazolás dokumentumot a tárhelyből le kell tölteni, majd változtatás nélkül elektronikus úton el kell küldeni az Ellátásszervező részére.

A .pdf dokumentum megnyitásához az Adobe Acrobat ® vagy Adobe Acrobat Reader ® program használható. Az Adobe Acrobat Reader ingyenes program letölthető és telepíthető a https://get.adobe.com/hu/reader/weboldalról.

Az elektronikus aláírás hitelességének ellenőrzéséről további információkat itt olvashat.

A papír alapon (postai úton vagy személyesen) átvett Igazolást az Ellátásszervező rendelkezése szerint kell részére megküldeni.

A biztosítással kapcsolatban három nyomtatványt rendszeresített a Pénztár.

 • Regisztrációs lap: A Társbiztosított csatlakoztatásához, vagy a korábban az Alapból kilépett pénztártag újbóli csatlakozásához Regisztrációs lap szükséges, az Alaphoz történő csatlakozásra/újbóli csatlakozásra,
 • Lemondó nyilatkozat: A Pénztártag minden hónap 20. napjáig beérkező külön nyilatkozattal a Gondoskodás Alapból kiléphet, a kilépés a következő hónap első napjától hatályos. A Gondoskodás Alaphoz csatlakozott szolgáltatásra jogosult tekintetében a Pénztártag jogosult minden hónap 20. napjáig beérkező külön nyilatkozattal a Gondoskodás Alapból történő kiléptetésének
 • Kérelem a Gondoskodás Egészségbiztosítási jogviszony igazoláshoz:
  Jogviszony igazolás kérhető a Kérelem jogviszony igazoláshoz nyomtatványon, továbbá Személyes tárhelyen keresztül kezdeményezve, telefonon, továbbá e-mailen, faxon, postai levélben, illetve az ügyfélszolgálaton szóban személyesen is.

A biztosítási eseményekkel összefüggő ügyek mindegyikének intézése, így az azokkal kapcsolatos panaszok kezelése is a Biztosító hatásköre, feladata.

A Pénztár a panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerint intézi az Alappal összefüggő panaszügyeket.

A Biztosító és az ellátásszervező a következő II. fejezetben felsorolt elérhetőségeken intézi a biztosítottak ügyeit, azok esetleges panaszait is.

Az UNIQA Biztosító tájékoztatása

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Gondoskodás Szolidáris Alapja az Alaphoz csatlakozott pénztártagok, szolgáltatásra jogosultak részére betegségbiztosítást nyújt az UNIQA Biztosító Zrt. által kiadott Feltételekben meghatározottak szerint. A Biztosító által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat a biztosított személyek, a Biztosítási Feltételek alapján, az Alap javára átcsoportosított biztosítási díj ellenében veszik igénybe. A Feltételekben meghatározott limiteken belül egyéb költség a biztosítottakat nem terheli. A Feltételek elérhetők, letölthetők a következő helyről: www.mkbep.hu/egeszsegbiztositas

A biztosítotti jogviszony a csatlakozással jön létre. A Szerződő Alapszabálya, a Csoportos Egészségbiztosítási Szerződés és a jelen Biztosítási Feltételek szerint a Pénztártagok automatikusan Biztosítottnak/csatlakozottnak tekintendők, így esetükben kizárólag akkor szükséges a regisztrációs lap kitöltése, ha valamely okból kifolyólag kiléptek a Csoportos Egészségbiztosítási Szerződésből, és abba újra be kívánnak lépni.

Az 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (továbbiakban: Öpt.) szerinti Szolgáltatásra jogosultak, azaz a Pénztártagok bejelentett Öpt. szerinti közeli hozzátartozói (a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és Ptk. 6:514. §-a szerinti élettárs), mint Társbiztosítottak esetén a csatlakozási nyilatkozat (regisztrációs lap) Pénztártag általi kitöltése minden esetben feltétele a csatlakozásnak.

Biztosítottnak minősül minden, a Pénztárral aktív tagsági jogviszonyban álló személy, aki nem tett lemondó nyilatkozatot, vagy aki lemondó nyilatkozatát követően újból csatlakozott a Gondoskodás Szolidáris Alaphoz.

Társbiztosítottnak minősül minden olyan személy, aki a pénztártag által aláírt regisztrációs lappal a Gondoskodás Szolidáris Alaphoz csatlakozott és aki nem tett lemondó nyilatkozatot, vagy aki lemondó nyilatkozatát követően újból csatlakozott a Gondoskodás Szolidáris Alaphoz. Társbiztosított az 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (továbbiakban: Öpt.) szerinti Szolgáltatásra jogosultak, azaz a Pénztártagok bejelentett Öpt. szerinti közeli hozzátartozói (a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és Ptk. 6:514. §-a szerinti élettárs), lehet.

Biztosított személy nem lehet az, aki a rá vonatkozó kockázatviselés kezdetének évében betölti vagy korábban már betöltötte 75. életévét. A biztosított 75. életévének betöltését követő biztosítási évfordulóval a biztosítotti jogviszony jelen biztosítás vonatkozásában megszűnik.

Biztosított, társbiztosított nem léphet a csoportos biztosításra szerződött Pénztár helyébe, nem vállalhatja a közvetlen díjfizetést a Biztosítónak.

A 16. életévet betöltött kiskorú Biztosított, Társbiztosított esetén annak törvényes képviselője jogosult és köteles felelősséggel a Biztosító szolgáltatásainak igénybevételénél az érintett személlyel együtt eljárni.

Biztosítottnak minősül minden, a Pénztárral aktív tagsági jogviszonyban álló személy, aki nem tett lemondó nyilatkozatot, vagy aki lemondó nyilatkozatát követően újból csatlakozott a Gondoskodás Szolidáris Alaphoz.

Biztosított, társbiztosított személy nem lehet az, aki a rá vonatkozó kockázatviselés kezdetének évében betölti vagy korábban már betöltötte 75. életévét.

A Biztosított, a társbiztosított biztosítási jogviszonya a 75. életévének betöltését követő biztosítási évfordulóval megszűnik

A 16. életévét be nem töltött személy nem lehet biztosított, társbiztosított.

A Biztosító: UNIQA Biztosító Zrt.

(székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., cégjegyzékszám: 01-10-041515, adószám: 10456017-4-44)

Elérhetőségei:

 • személyesen írásban vagy szóban a biztosító Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) ügyfélfogadási időben,
 • elektronikus úton (info@uniqa.hu e-mail címen),
 • telefax útján (az alábbi telefax számon: +36-1/238-6060),
 • levélben (az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.),

A Biztosító Ellátásszervezője: Teladoc Hungary Kft., telefonszám: +36 1 461 1527

A biztosító előzetes egészségi kockázat elbírálást nem alkalmaz.

A Biztosító várakozási időt nem alkalmaz, azonban kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén nyújt szolgáltatást. Az előzménybetegségeket a Biztosító jogosult ellenőrizni.

A "Gondoskodás Szolidáris Alap" Csoportos Egészségbiztosítás kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén nyújt szolgáltatást. Az előzménybetegségeket a Biztosító jogosult ellenőrizni.

(Az egyes szolgáltatásokról további információk a "Gondoskodás Szolidáris Alap" Csoportos Egészségbiztosítás feltételeiben találhatók.)

Gondoskodás Szolidáris csomag
Telefonos ellátásszervezés1 nincs limit
Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, PET-CT) 300 000 Ft/fő/év
Egynapos sebészet 450 000 Ft/fő/év
Kiemelt kockázatú betegségek gyógykezelése 600 000 Ft/fő/év

1 A telefonos tájékoztató szolgáltatás NEM helyettesíti a beteg személyes orvosi vizsgálatát, és így utóbbi elmaradása esetén az ebből fakadó bármely következményért, illetve kárért az >UNIQA Biztosító Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. A telefonos ellátásszervezés munkanapokon 08:00 és 20:00 között érhető el a következő telefonszámon: +36 1 461 1527.

Telefonos ellátásszervezés:

 • előzetes időpont-egyeztetés munkanapokon
 • a szükséges egészségügyi szolgáltatások megszervezése

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok: MR, CT, PET-CT vizsgálatok megszervezését és azok költségének az éves 250 000 Ft-os limit erejéig történő átvállalását nyújtja.

Egynapos sebészet: egynapos sebészeti vizsgálatok megszervezését és azok költségének éves 300 000 Ft-os limit erejéig történő átvállalását nyújtja.

Kiemelt kockázatú betegségek: a "Gondoskodás Szolidáris Alap" Csoportos Betegségbiztosítás feltételeiben meghatározott 35 betegség bekövetkezése esetén a betegséghez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás vehető igénybe, mely megszervezését és költségének akár 600 000 Ft limit erejéig történő átvállalását nyújtja.

A "Gondoskodás Szolidáris Alap" Csoportos Betegségbiztosítási feltételek alapján kritikus betegségeknek az alábbiak minősülnek:

 1. Rosszindulatú daganatos betegség
 2. Agyi érkatasztrófa
 3. Szívizomelhalás (szívinfarktus)
 4. Krónikus veseelégtelenség
 5. Aorta műtét
 6. Cardiomyopathia
 7. Elsődleges kisvérköri hipertónia
 8. Koszorúér áthidalási (by-pass) műtét
 9. Szívbillentyű műtét
 10. Alzheimer-kór
 11. Creutzfeldt-Jakob kór
 12. Kóma
 13. Motoneuron (mozgató idegsejt) károsodás
 14. Paralízis
 15. Parkinson kór
 16. Sclerosis multiplex
 17. Szervátültetés
 18. Szisztémás szklerózis (Scleroderma, PSS)
 19. Végállapotú májelégtelenség
 20. Végső stádiumú tüdőbetegség
 21. A gerincvelő szürkeállományának gyulladása (Poliomyelitis-Gyermekbénulás)
 22. Agyvelőgyulladás
 23. Aplasztikus anaemia
 24. Bakteriális agyhártyagyulladás
 25. Harmadfokú égés
 26. Heveny, súlyos májgyulladás
 27. Jóindulatú agydaganat
 28. Némaság
 29. Siketség
 30. Súlyos fejsérülés
 31. Súlyos, műtéti beavatkozást igénylő Crohn-betegség
 32. Súlyos, vastagbél-eltávolítással kezelt colitis ulcerosa
 33. Szisztémás lupus erythematosus (SLE)
 34. Vakság
 35. Végtagelvesztés

A "Gondoskodás Szolidáris Alap" Csoportos Betegségbiztosítás kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén nyújt szolgáltatást. Az előzménybetegségeket a Biztosító jogosult ellenőrizni.

A Biztosító a betegségbiztosítási szolgáltatásokat Magyarország területén nyújtja.

 • ha a biztosítottnak a biztosítási szerződésbe bevont Szolidáris Alaphoz való tartozása megszűnik, az Alaphoz való tartozás utolsó napjának leteltével (Pénztárból vagy Alapból való kilépés miatt, illetve díjelmaradás miatti pótlólagos átvezetés hiányában a tárgyévben történő végleges díjelmaradás miatt);
 • a Társbiztosítottra vonatkozó biztosítási fedezet kizárólag akkor tartható fenn,amennyiben a Pénztártag is a biztosítás fizető biztosítottja.
 • annak a naptári évnek a végével, amelyben a biztosított életkora eléri a 75. életévet;
 • a biztosított halálának időpontjával.

A Biztosító a betegségbiztosítási szolgáltatásokat Magyarország területén nyújtja.

A biztosított a szolgáltatás iránti igényét az Ellátásszervező Teladoc Hungary Kft.-nél munkanapokon 08:00 és 20:00 között érhető telefonszámon: +36 1 461 1527 jelezheti.

 • A biztosító a szolgáltatásokat a jogalap fennállása esetén, az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.
 • A biztosító a szolgáltatási igény, vagy az annak teljesítéséhez szükséges iratok késedelmes benyújtása miatt elhúzódó kifizetéseket kamatmentesen teljesíti.
 • A biztosító a szerződésben vállalt szolgáltatásokat a biztosítási esemény bekövetkezésekor érvényes szerződési feltételeknek megfelelően, a szolgáltatásra vonatkozóan rendelkezésére álló legutolsó adatközlés tartalma szerint nyújtja. Az érintett biztosítottra vonatkozó kockázatviselés ellenőrzéséhez a Biztosító bekéri a biztosított részéről a Pénztár által kiállított – aláírással/elektronikus aláírással ellátott - biztosítotti jogviszony igazolást. Az igazolást a Társbiztosított részére is a Pénztártag igényelheti a Pénztártól.
 • A biztosítási esemény bekövetkezésének napjától számított 1 év elteltével a biztosításból eredő egészségügyi szolgáltatási igények elévülnek.
 • A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, amennyiben vis maior kizárja vagy korlátozza a teljesítést.
 • A biztosítási szolgáltatások igénybevételéhez a szolgáltatásra jogosultnak az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve átadnia:
  • Pénztár által kiállított - aláírással/elektronikus aláírással ellátott – biztosítási jogviszony meglétéről/fennálltáról szóló igazolás
    Pénztár által kiállított - aláírással/elektronikus aláírással ellátott – biztosítási jogviszony meglétéről/fennálltáról szóló igazolás
   • az egészségügyi ellátás, a gyógyulási időszak orvosi dokumentációját, a kórházi zárójelentést;
   • baleseti eredet esetén a baleseti sérülést és annak következményeit dokumentáló orvosi és egyéb igazolásokat, jegyzőkönyveket;
   • hatósági eljárás esetén a nyomozást lezáró (vagy a nyomozás megtagadásáról szóló) határozatot;
   • a biztosítási esemény, a biztosítási összeg és a jogosultság (kedvezményezettség) megállapításához szükséges egyéb okiratokat.
  • Szükség esetén a biztosító egyéb igazolásokat is bekérhet, és jogában áll a bejelentések és felvilágosítások tartalmának ellenőrzése, beleértve a biztosított személyes vizsgálatának esetleges elrendelését is.
  • A biztosítási esemény igazolásával és érvényesítésével (például külföldre történő átutalás, dokumentumok fordítása) kapcsolatos költségeket annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíteni kívánja.
  • A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a biztosítási esemény bizonyítására. A biztosító a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függővé, amely a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges. A biztosítási esemény bekövetkezését a szerződőnek, biztosítottnak, kedvezményezettnek bizonyítani szükséges. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén annak bizonyítására alkalmasak azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a biztosítási esemény jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a szerződőnek, biztosítottnak, kedvezményezettnek joga van a biztosítási esemény igazolására – a bizonyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.
  • Abban az esetben, ha a biztosító által kért dokumentumokat felhívás ellenére sem, vagy hiányosan nyújtják be, a biztosító a szolgáltatási igényt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el, illetve a szolgáltatási igényt elutasíthatja.

A biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához saját orvos-szakértőt vehet igénybe. A biztosító orvos-szakértőjének a biztosítási események vonatkozásában felülbírálati joga van.

A biztosító orvos-szakértőjének megállapításai függetlenek minden más orvosi, vagy társadalombiztosítási szerv vagy testület, valamint más orvos-szakértők megállapításaitól, és az igény elbírálásánál a biztosító a saját orvos-szakértőjének véleményét veszi alapul.

 • A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosítási eseményt a megadott határidőn belül nem jelentik be, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • A szerződés a biztosítási összeg kifizetése és egyéb esetleges szolgáltatás teljesítése nélkül szűnik meg, ha a betegséget, balesetet, illetve egészségkárosodást a biztosított, a szerződő vagy a kedvezményezett, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.
 • SÚLYOSAN GONDATLANUL okozottnak minősül a biztosítási esemény, különösen, ha az a fent felsorolt személyek
  • szándékosan elkövetett bűncselekményével
  • súlyosan ittas (2,5 ezrelékes véralkohol szintet elérő) állapotával
  • bódító, kábító vagy más hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztása miatti állapotával, vagy toxikus anyagok szedése miatti függőségével
  • érvényes jogosítvány nélküli vagy alkoholos állapotban történő gépjárművezetésével közvetlen összefüggésben következett be.
 • A Biztosító mentesül továbbá a szolgáltatás teljesítése alól az alábbi esetekben:
  • A Biztosított a számára felajánlott vizsgálati időpontot a vizsgálatot megelőzően legalább 3 munkanappal az EESZ-nél telefonon keresztül lemondhatja. Ebben az esetben az EESZ újabb időpontot ajánl fel a Biztosítottnak a lemondás időpontjától számított 10 munkanapon belül. Amennyiben a Biztosított nem él a fentiek szerinti lemondás lehetőségével és a vizsgálaton nem jelenik meg, a Biztosító mentesül az adott biztosítási eseményre szóló biztosítási szolgáltatás nyújtása alól.
  • Egy adott vizsgálat másodszori lemondása esetén a Biztosító nem köteles a Biztosított részére újabb vizsgálati időpontot biztosítani, és mentesül az adott biztosítási eseményre szóló biztosítási szolgáltatás nyújtása alól.
  • ha a Biztosított az egyes szolgáltatásokat az EESZ által meghatározottól eltérő Egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe,
  • ha az egészségügyi ellátás a Biztosító orvos-szakértője szerint nem indokolt.
 • A biztosító mentesülése esetén a szerződőt a biztosítási díjból semmilyen visszatérítés nem illeti meg.
 • A biztosító kizárja kockázatviselési köréből azon eseményeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggésben állnak:
  • HIV fertőzéssel, továbbá a szexuális úton átvihető betegségekkel (STD);
  • radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával (kivéve a terápiás célú orvosi kezelést);
  • öröklött és veleszületett rendellenességgel;
  • sürgősségi ellátással;
  • geriátriai, pszichoterápiás és pszichiátriai kezelésekkel;
  • bentalvásos alvásvizsgálattal (somnographia, polysomnographia);
  • nem baleseti vagy nem betegségi ok miatti plasztikai műtéttel vagy esztétikai kezeléssel;
  • a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett gyógykezeléssel;
  • a kockázatviselés kezdete előtt bekövetkezett bármely fizikai vagy mentális (idegi vagy elmebeli) betegséggel vagy állapottal, amellyel összefüggésben a Biztosítottat kezelték vagy kezelését javasolták;
  • olyan szubjektív panaszokra épülő betegségekkel, amelyek objektív orvosi módszerekkel nem igazolhatók, továbbá a migrén, a gerinc egyes degeneratív betegségei /különösen a polidiszkopátia/ és azok közvetett és közvetlen következményei;
  • a nem megváltoztatásával;
  • a mesterséges megtermékenyítés valamennyi formájával (például in-vitro-fertilizációval, illetve inszeminációval), a művi terhesség-megszakítással (kivéve az anya egészségének megőrzése, életének megmentése érdekében végrehajtott terhesség-megszakítások eseteit, illetve a magzat olyan várható rendellenességei miatti beavatkozásokat, melyek orvosi szempontból indokolják a terhesség megszakítását),
  • fogászati kezelésekkel, fogbeültetésekkel és az azokkal okozati összefüggésben álló beavatkozásokkal és következményekkel, amennyiben azok nem baleseti következmények kiküszöbölését szolgálják,
  • gyógykezelés vagy gyógyászati beavatkozás miatt bekövetkező egészségkárosodásokkal (kivéve, ha a kezelés, illetve beavatkozás igénybevételére a szerződés kockázatviselési körébe tartozó biztosítási eseménnyel kapcsolatosan volt szükség);
  • a versenyszerű sportolás, edzés közben bekövetkezett eseményekkel;
  • a biztosított öngyilkosságával vagy annak kísérletével, valamint öncsonkításával összefüggésben bekövetkezett eseményekkel;
  • különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém sport (többek között barlangászat, búvárkodás, szikla-, fal- és hegymászás, bungee jumping), valamint a motoros meghajtású szárazföldi-, vízi-, illetve motoros vagy motor nélküli légi járművek használatával járó, és egyéb rendkívüli felkészültséget és tudást feltételező sportágak űzése közben bekövetkezett eseményekkel;
  • repüléshez kapcsolódó eseményekkel (többek között ejtőernyős ugrással, sárkányrepüléssel), kivéve az utasként, pilótaként, személyzetként való részvételt a szervezett légi utasforgalomban;
  • háborús, polgárháborús eseményekkel, terrorcselekményekkel, felkeléssel, lázadással, zavargással, tüntetéssel;
  • alkohol, drog vagy kábítószer illetve szenvedélybetegség miatti egészségügyi ellátással vagy szolgáltatással, és elvonókúrákkal;
  • orvosi illetve egészségügyi végzettséggel és működési engedéllyel nem rendelkező személy által folytatott kezeléssel;
  • a szaruhártyán végzett látásjavító korrekciós műtétekkel;
  • a biztosított szülésével, császármetszésével és terhességével kapcsolatos eseményekkel (ide nem értve a terhesség-megállapítást);
  • reumatológiai kezelésekkel, kivéve, ha az akut állapotrosszabbodás megszüntetésére irányulnak;
  • a biztosított elme- vagy tudatzavarával okozati összefüggésben bekövetkező eseményekkel;
  • szilárd, folyékony, légnemű anyagok szándékos bevétele miatti mérgezésekkel, sérülésekkel; ideértve a drogok, kábítószerek által okozottakat is;
  • a biztosított fegyveres szolgálat teljesítése közben, illetve a biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasználatának során, azzal összefüggésben bekövetkezett eseményekkel.
 • A biztosító a balesetek, illetve a baleseti eredetű események köréből kizárja:
  • a megemelés összes formáját;
  • a porckorong sérüléseket, a rándulásokat, a ficamokat, zúzódásokat, horzsolásokat, húzódásokat, továbbá a nem baleseti eredetű vérzéseket.

Adatkezelő: UNIQA Biztosító Zrt.

Az Adatkezelő képviselőjének, továbbá az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége a Biztosító honlapján és az Ügyfélszolgálaton kifüggesztve található.

A Biztosító az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében közérthető módon kívánja Ügyfeleit tájékoztatni a Biztosító adatkezeléséről és az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 számú, Általános Adatvédelmi Rendeletének(„GDPR”) való megfelelőségéről. A Biztosító ugyanakkor a jogi teljeskörűség érdekében honlapján, továbbá Ügyfélszolgálatán is közzéteszi a részletes Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumokat (ezen dokumentumok a függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői irodájában is elérhetőek). A biztosításközvetítői irodák elérhetőségei a Biztosító honlapján megtalálhatóak.

Az adatkezelést a Biztosító a Biztosítási Feltételek 82-89. pontja alapján végzi.

A biztosított/társbiztosított az UNIQA Biztosító Zrt. és/vagy az Ellátásszervező (Teladoc Hungary Kft.) magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) terjesztheti elő az alábbiak szerint:

 • személyesen írásban vagy szóban a biztosító Ügyfélszolgálatán
  (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) ügyfélfogadási időben,
 • elektronikus úton (panasziroda@uniqa.hu e-mail címen),
 • telefonon (a biztosító Call Centerén keresztül az alábbi telefon számokon:
  +36-1/20/30/70/544-5555, 1418-as rövidszám),
 • >telefax útján (az alábbi telefax számon: +36-1/238-6060),
 • levélben (az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.).

A panaszbeadványokon címzettként fel kell tüntetni a Panaszkezelés megnevezést is. A panaszkezelési eljárás részletes szabályait a Biztosítási Feltételek és a www.uniqa.hu honlapra feltöltött Panaszkezelési Szabályzat nyújt teljes körű tájékoztatást, valamint a szabályzat szövege megtalálható a biztosító székhelyén működő Ügyfélszolgálaton is.

Panasz esetén jogorvoslati szervek:

Amennyiben ennek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. tv.-ben rögzített feltételei fennállnak, panaszával a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest, BKKP Pf.: 172., internetes oldal: www.mnb.hu/bekeltetes) vagy a Magyar Nemzeti Bankhoz (1534 Budapest, BKKP Pf.: 777., internetes oldal: www.mnb.hu/fogyasztovedelem), vagy a Polgári Perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A panaszkezeléssel kapcsolatos további tudnivalókat megismerheti a társaságunk székhelyén (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70–74.) megtalálható Ügyfélszolgálaton, valamint a www.uniqa.hu honlapon közzétett Panaszkezelési Szabályzatból.

Amennyiben Ön az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkezik és az 524/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében fogyasztónak minősül, a társaságunkkal elektronikus úton megkötött biztosítási szerződésével összefüggésben felmerülő pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli, a Pénzügyi Békéltető Testület közreműködésével történő rendezését az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon (http://ec.europa.eu/odr) keresztül is kezdeményezheti.

Az online vitarendezési eljárással kapcsolatos további tudnivalókat megtalálja a www.uniqa.hu oldalon, valamint a Gondoskodás Szolidáris Alap Csoportos Egészségbiztosítás feltételei 89. pontjában.

A panaszkezelésre vonatkozó további hasznos információkat a biztosítási feltételek 88-89. pontja tartalmazza.

PÉNZTÁRTAGJAINK KÉRDEZTÉK

Amennyiben van már másfajta szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosításom, amelynek háttérszolgáltatója szintén a Teladoc Hungary Kft, abban az esetben mit jelentenek a biztosítással járó keretösszegek? A két biztosításé összeadódik? Én választhatom ki, hogy melyik biztosítás terhére szeretném az ellátást?
Amennyiben ugyanarra a biztosítási eseményre két biztosítással is rendelkezik, melyeket két külön biztosítónál kötött (vagy kötöttek az Ön nevére), jogosult mindkét biztosítás szolgáltatásainak igénybevételére, azaz pl. kritikus betegség diagnosztizálása esetén a felhasználható biztosítási összegek összeadódnak.
Amennyiben egy bizonyos egészségügyi szolgáltatásra van szüksége betegségének diagnosztizálásával, vagy kezelésével kapcsolatban (pl. CT vizsgálatra, vagy egynapos sebészeti beavatkozásra), értelemszerűen ezt csak egy alkalommal végezteti el az ember, így Ön dönt, hogy melyik biztosítás keretében szervezteti, és térítteti meg azt a biztosítóval. Ebben az esetben a másik biztosítás keretösszege nem csökken.
Járóbeteg szakellátásra például nem terjed ki a Gondoskodás Egészségbiztosítás. Lesz-e a pénztárnak ilyen biztosítása?
A Pénztár tervezi emelt szintű, opcionális biztosítási csomagok bevezetését is, ezek előkészítése folyamatban van. A biztosításhoz önkéntes alapon csatlakozhatnak majd a kialakítást követően Pénztártagjaink.
Szeretnék Gondoskodás Egészségbiztosítást kötni. Nem vagyok tagja az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak. Mit kell tennem? Mennyit kell befizetnem a pénztárba?
A Gondoskodás Egészségbiztosítást pénztártagjaink részére nyújtja az UNIQA Biztosító. A biztosítás igénybevétele érdekében be kell lépni Pénztárunkba.
Teendők:
 • Belépés a Pénztárba új belépőként: Belépési nyilatkozat + személyes átvilágításra vonatkozó információ itt érhető el
 • A belépéssel automatikusan biztosítottá válik 16-75 év között, a kockázatviselés kezdete a havi biztosítási díj megfizetésével indul: belépést követően a szükséges tagdíjbefizetésekről gondoskodnia kell a pénztártagnak (egyéni befizetéssel vagy munkáltatói tagdíj hozzájárulással)
 • Belépéskor az első kéthavi egységes tagdíjnak megfelelő befizetett összeg a működési alapba kerül, mint "belépési díj"
 • Pénztárunkban a minimális havi tagdíj összege 4.000 Ft, s a havi minimális tagdíjból a tag a levonások után legalább 3.680 Ft-ot költhet el. A befizetések felosztására vonatkozó sávos rendszert itt találja.
 • A Gondoskodás egészségbiztosítás havi díja 83Ft/fő.
Házastársam/élettársam, gyerekeim, szüleim részére is szeretnék Gondoskodás Egészségbiztosítást kötni. Mit kell tennem? Mennyit kell befizetnem a Pénztárba?

A Pénztártag bevonhatja a biztosításba a 16-75 év közötti, Pénztárba bejelentett szolgáltatásra jogosult hozzátartozóját is. Az a Pénztártag kérheti szolgáltatásra jogosultjának a csatlakoztatását a biztosításhoz, aki díjfizető biztosított a Gondoskodás egészségbiztosításban. A biztosításhoz csatlakoztatott szolgáltatásra jogosult a Társbiztosított.

A csatlakoztatást a tag a Regisztrációs lap nyomtatványon írásban teheti meg, a kitöltött, aláírt nyomtatvány eredeti példányát kell eljuttatnia a Pénztárhoz postai úton, központi ügyfélszolgálaton, vagy bármely MKB bankfiókban.

A Regisztrációs lappal együtt érkezhet új személy szolgáltatásra jogosultként bejelentése is. Szolgáltatásra jogosult a Polgári törvénykönyv (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont és Ptk. 6:514. §) szerinti közeli hozzátartozók és az élettárs lehet, az alábbiak szerint:

 • házastárs,
 • egyeneságbeli rokon: szülő, nagyszülő, gyermek, unoka,
 • az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek,
 • az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő,
 • testvér,
 • valamint élettárs.

A Társbiztosított biztosítási díját a Pénztártag egyéni számlájáról a Pénztártag fizeti meg.

Házastársam/Élettársam szülei és a testvére részére is szeretnék Gondoskodás Egészségbiztosítást kötni. Mit kell tennem? Mennyit kell befizetnem a pénztárba?

A Pénztártag Házastársának/Élettársának szülei és a feleség testvére a Ptk. szerint nem egyeneságbeli rokon, így a tag nem jelentheti be szolgáltatásra jogosultjaként, ezért nem igényelheti részükre a Gondoskodás Egészségbiztosítást.

Javasoljuk, hogy a Házastárs/Élettárs lépjen be (külön tagsági jogviszonnyal) a Pénztárunkba, saját tagsága alatt jelentse be szüleit és testvérét szolgáltatásra jogosult hozzátartozóként, ezáltal már rájuk vonatkozóan is tud igényelni biztosítást. A biztosítás egyik feltétele a 16-75 év közötti életkori megkötés.

Amennyiben az adott személy egyidejűleg Pénztártag, és más személynél szolgáltatásra jogosult is, akkor a saját tagsági jogviszony alapján áll fenn a biztosítás.

A kiemelt kockázatú 35 betegségnél hogyan kell értelmezni az éves keretösszeget?

A kérdésre vonatkozó alapvető szabályt a Biztosítási Feltételek 51. pontja tartalmazza. Több különböző típusú kiemelt kockázatú betegség egyidejű bekövetkezése esetén a szolgáltatási keretösszeg nem többszöröződik.

Különböző típusú kiemelt kockázatú betegségek időben elkülönült bekövetkezése esetén a biztosított kiemelt kockázatú betegségenként jogosult az 51. pont szerinti biztosítási szolgáltatásra, amennyiben megfelel a Biztosítási Feltételekben foglalt rendelkezéseknek, feltéve hogy a különböző típusú kiemelt kockázatú betegségek bekövetkezésének okai jól elkülöníthetőek, egymástól függetlenek, és nem áll fenn közöttük ok-okozati kapcsolat.

Adott kiemelt kockázatú betegségre vonatkozóan a Biztosító csak egyszer szolgáltat, így az adott kiemelt kockázatú betegség ismételt bekövetkezése esetén a Kedvezményezett nem jogosult a Biztosító újbóli szolgáltatására.

Amennyiben a kockázatviselési tartam során nem következik be biztosítási esemény, a Biztosító nem teljesít biztosítási szolgáltatást.

Hol tudhatom meg, hogy melyek a lakóhelyemhez legközelebb eső, a Biztosító Ellátásszervezőjével leszerződött egészségügyi szolgáltatók?

Az ellátásszervező Teladoc Hungary Kft. a 06-1-461-1527-es telefonszámon, munkanapokon 8-20 h között és az operation@teladoc.hu e-mail címen ad felvilágosítást.