Pénztárunk Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosítás néven 2019. első felében tervezi elindítani új szolgáltatását. A biztosítást azon 16-65 év közötti tagjaink és szolgáltatásra jogosultjaik vehetik igénybe, akik a szolidáris Gondoskodás Betegségbiztosítás biztosítottjai is. a Gondoskodás Tájékoztatónk a betegségbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassa el.


1. KI ÉS HOGYAN NYÚJTJA A GONDOSKODÁS PLUSZ BETEGSÉGBIZTOSÍTÁST?

  • Pénztártagjaink részére a biztosítási szolgáltatásokat az UNIQA Biztosító nyújtja a Biztosítottak igénye esetén, az UNIQA Biztosító Feltételekben foglaltak szerint.
  • A biztosítás díját a Pénztár a csatlakozott Pénztártagok (Biztosítottak) egyéni számlájáról a havonta átvezeti a biztosítás elkülönített szolgáltatási számlájára és onnan csoportosan havonta átutalja az igénybevétel jogosultságához szükséges adatokkal az UNIQA Biztosító Zrt-nek (továbbiakban: Biztosító).
  • A Biztosítás bevezetése 2019. első félévében várható.

2. A BIZTOSÍTÁS DÍJA

A Csoportos Betegségbiztosítás díja havi 6.500 Ft/fő, amely a Pénztártag egyéni számlájáról kerül zárolásra, majd kifizetésre. A szolgáltatás igénybevételéhez a vonatkozó díjnak havonta legkésőbb a biztosítási hónapot megelőző hónap 20-ig rendelkezésre kell állnia a Pénztártag egyéni számláján.

A biztosítás díját a Pénztár a csatlakozott Pénztártagok (Biztosítottak) egyéni számlájáról havonta átvezeti a biztosítás elkülönített szolgáltatási számlájára és onnan csoportosan havonta átutalja az igénybevétel jogosultságához szükséges adatokkal az UNIQA Biztosító Zrt-nek (továbbiakban: Biztosító).


3. A BIZTOSÍTÁS TARTALMA

A Pénztár és az UNIQA Biztosító Zrt. között létrejött szerződés szerint a Biztosító által nyújtott Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosítás szolgáltatási csomagja a következő:

Szolgáltatások megnevezése, tartalma*

Szolgáltatások keretösszegei

24 órás forró drót

nincs limit

Nemzetközi második orvosi szakvélemény

nincs limit

Járóbeteg-ellátás

nincs limit

Laborvizsgálatok

nincs limit

Diagnosztikai ellátások

250.000 Ft/év

* A szolgáltatások részletezése a Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosítás szolgáltatásai tájékoztatóban megtalálhatók.

A Biztosítottnak a Biztosítási Feltételekben meghatározott egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor a biztosítási díjon felül plusz költsége nem keletkezik, azok ellenértékét a Biztosító – a táblázatban megjelölt limitösszegek erejéig – közvetlenül fizeti meg az egészségügyi szolgáltató részére.

Fontos tudnivaló, hogy a Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosítás keretében kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén vehető igénybe szolgáltatás. A Biztosító az egészségbiztosítási szolgáltatásokat Magyarország területén nyújtja.


4. KI ÉS MILYEN MÓDON IGÉNYELHETI A GONDOSKODÁS PLUSZ BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSAIT?

A Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosítási szolgáltatásokat valamennyi – 16. életévet betöltött és 65. életévet a tárgyévben meg nem haladó, érvényes tagsági jogviszonnyal és Gondoskodás Betegségbiztosítással rendelkező – pénztártag igényelheti, aki regisztrációs lapon közölte a csatlakozási szándékát és a biztosításra vonatkozóan a Pénztár át tudta csoportosítani a biztosítás díját a biztosítás elkülönített szolgáltatási számlájára.

Hozzátartozó is bevonható a biztosításba!

A Pénztártag Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának és élettársának Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosításhoz való csatlakozásáról a Pénztártag nyilatkozhat. Szolgáltatásra jogosult csatlakozása kizárólag írásbeli nyilatkozat (Regisztrációs lap) megtételével történhet, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

  • Az a Pénztártag kérheti a pénztárba bejelentett - szolgáltatásra jogosultjának a csatlakozását, aki maga is díjfizető biztosított a Gondoskodás Egészségbiztosításban.
  • Arra a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozóra igényelhetők a Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosítás szolgáltatásai, aki - előzetes regisztráció alapján – szintén jogosult a Gondoskodás Egészségbiztosítás szolgáltatásaira is. A csatlakozott szolgáltatásra jogosult a Társbiztosított.

5. A GONDOSKODÁS PLUSZ BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÉLETBELÉPÉSE

Fontos tudnivaló: A Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosítás csak akkor lép hatályba ha a Pénztár és a Biztosító által kötött szerződés szerinti minimális számú Pénztártag és/vagy Közeli hozzátartozó írásban (a jelen Regisztrációs lap aláírásával és Pénztárnak történő megküldésével) fejezte ki csatlakozási szándékát és a Pénztártag vállalta a biztosítási díj megfizetését. A tervezett életbelépés 2019. első félévében várható.

A szolgáltatásra a biztosított Pénztártagok, Társbiztosítottak 2019. adott hónap 1. napjától jogosultak, feltéve, hogy a Pénztár zárolni tudta a havi összeget és át tudta utalni a vonatkozó hónapra a biztosítás díját a Biztosító részére.


6. TEENDŐ BETEGSÉG (KÁRESEMÉNY) BEKÖVETKEZÉSE, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY ESETÉN

A Biztosított, vagy a Társbiztosított telefonon bejelentkezik a Biztosító ellátásszervezőjénél, az Advance Medical Kft-nél (+36 1 461 1527).
Az ellátásszervező jogosult a bejelentő személyeket azonosítani, biztosítási jogviszonyukat ellenőrizni, majd a biztosítási eseménynek (betegség) megfelelően, a Biztosítási Feltételekben rögzített dokumentumokat bekéri a biztosítottaktól. Minden további ügyintézést az Ellátásszervező végez.


7. MIÉRT ELŐNYÖS A GONDOSKODÁS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS?

  • magán-orvosi ellátás keretében szakértő orvosok, intézmények állnak rendelkezésre;
  • nem kell külön várakoznia, a Biztosító 10 napon belül egyeztetett időpontra megszervezi az ellátást a legközelebbi intézménybe;
  • a vizsgálatért, gyógykezelésért a meghatározott keret erejéig nem kell külön fizetni, nincs hálapénz;
  • a havi díj ellenében a betegségek vizsgálatát, gyógykezelését magas értékben kapja meg.

8. MILYEN TEENDŐI VANNAK A CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN A PÉNZTÁRTAGNAK, HA BIZTOSÍTOTTÁ SZERETNE VÁLNI?

Minden olyan 16. életévét betöltött és 65. életévét a tárgyévben meg nem haladó életkorú tagnak/szolgáltatásra jogosultnak, aki a Gondoskodás Egészségbiztosítás díjfizető biztosítottja – lehetősége van csatlakozni a Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosításhoz. A Pénztártagnak csak a szükséges havi díj fedezetről kell gondoskodnia egyéni számláján.

Fontos, hogy az adott havi biztosítási díjnak megfelelő összegű fedezet a Pénztártag egyéni számláján legkésőbb a szolgáltatás hónapját megelőző hónap 20. napjáig rendelkezésre álljon, mert amennyiben a Pénztár nem tudja azt zárolni, és így a biztosítási díj a díjfizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, a Biztosító a díjjal nem rendezett időszakban nem nyújt szolgáltatást.
Amennyiben a Pénztár a fedezet hiánya miatt nem tudta zárolni, és nem fizette meg a biztosítás díját a Biztosító felé annak esedékességekor, a biztosított pénztártagnak egy hónapja van rendezni díjelmaradását.

A Pénztár a következő havi díjfizetés esedékességekor ismételten megkísérli zárolni a Pénztártag egyéni számláján az elmaradt és az esedékes havi díjakat.

Amennyiben a Pénztártag számláján zárolásra kerül az egy havi elmaradt és az esedékes havi biztosítási díj, a sikeres zárolást követő hónap 1. napjától a Biztosító kockázatviselése újraindul. Amennyiben ekkor a biztosítás esedékes és az elmaradt egy havi díját a Pénztár nem tudja zárolni a Pénztártag számláján, úgy a Biztosító kockázatviselése a következő hónap első napjától megszűnik, és ez esetben a Gondoskodás PLUSZ biztosításhoz ezt követően a Pénztártag/szolgáltatásra jogosult újra nem csatlakozhat.

A Biztosított tag és a Társbiztosított is bármikor, az erre vonatkozó írásos bejelentést követő hónap első napjától lemondhatja a Biztosítást, így megszüntetheti a biztosítási díj fizetését. A következő hónapra történő lemondás az esetben lehetséges, ha az igény előző hónap 20-ig beérkezik a Pénztárba.

Amennyiben a pénztártag valamilyen okból nem rendelkezik már Gondoskodás Betegségbiztosítással (pl. lemondta, vagy elérte a korhatárt), akkor ezzel egyidejűleg a Gondoskodás PLUSZ Betegségbiztosítása is megszűnik.


9. MIT ÉS HOL TALÁL A BIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A PÉNZTÁRTAG?

A Biztosítási Feltételek kivonatát, a legfontosabb biztosítási feltételeket az UNIQA Biztosító által készített Ügyféltájékoztató anyag tartalmazza. A Biztosítási Feltételek teljes szövege megtalálható az UNIQA Biztosító Ügyféltájékoztató és Feltételek menüpontban, valamint a Személyes tárhely szabályzatok menüpontjában is.

A biztosításokkal összefüggésben a Pénztár eljárásairól, ügyviteléről a Pénztár honlapjának Gondoskodás Betegségbiztosítás PLUSZ ztosítás menüpontjában részletesen tájékozódhat. A szükséges pénztári nyomtatványokat (Regisztrációs lap, Lemondó nyilatkozat) a Nyomtatványok között megtalálja.

Esetleges kérdések esetén ügyfélszolgálatunk a (06 1) 268 7614 telefonszámon, az ugyfel@mkbep.hu e-mail címen áll rendelkezésére.

A biztosítási eseménnyel kapcsolatosan az UNIQA Biztosító és az Ellátásszervező Advance Medical ad tájékoztatást. Az Egészségbiztosítással kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el az UNIQA Biztosító tájékoztatóját is.

Jó egészséget kívánunk!

MKB–Pannónia Egészség–és Önsegélyező Pénztár

Együttműködő partnereink: