Csak eredeti számla, bizonylat fogadható el. Nyugta, blokk, számlamásolat és előlegszámla elfogadása nem lehetséges.
Készpénzes vásárlás esetén a Pénztártag - általa aláírt Igénybejelentő csatolásával - küldheti be a számlát a Pénztárba.
MKB Egészségkártyával történő fizetés esetén a Szolgáltató gondoskodik a számla Pénztárba történő beküldéséről.

Ebben a menüpontban az alábbiakról kaphat tájékoztatást a 2019. évre vonatkozó szabályok alapján:

Pénztártag (magánszemély) adókedvezményének szabályai

 1. Munkáltatói hozzájárulás
 2. Befizetések adómentessége, adókötelezettsége
 3. Feltételek az adókedvezmény igénybevételhez
 4. Adókedvezmény jogcímei, a befizetési kedvezmények számítása
 5. Miért érdemes egyénileg befizetni a Pénztárba

A Pénztártag adó, szocho kötelezettsége

Részletes ismertető a pénztári eseményekkel, elszámolásokkal összefüggésben keletkező adófizetési kötelezettségekről

 1. Jogszerű, de nem adómentes szolgáltatások
 2. Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások
 3. Adomány
 4. Kilépés

Pénztártag (magánszemély) adókedvezményének szabályai

1. Munkáltatói hozzájárulás

2018. december 31-ig a kapott munkáltatói hozzájárulás a tag részére adómentes, adókedvezmény nem vehető igénybe utána.
2019. január 1-jétől a pénztártag részére adott munkáltatói juttatás bérjövedelemhez hasonlóan adózó bruttó juttatási formává alakul át, mely szerint a pénztártagot a bruttó munkáltatói hozzájárulásra vetítve 33,5% közteher terheli, amit a munkáltató von le, fizet be, és a levonást követően utalja a nettó összeget a pénztárba.
2019-től ÚJ ELEM, hogy a munkavállaló 20% ADÓKEDVEZMÉNYT vehet igénybe a pénztárba utalt nettó munkáltatói hozzájárulás összege után, az önkéntes pénztári befizetésre vonatkozó 150 ezer forintos keret figyelembe vételével.


2. Befizetések adómentessége, adókötelezettsége

Adómentes

 • a fedezeti alapból történő befektetések hozama (kamatadó és szocho mentes),
 • az adóhatóság által a tag rendelkezése alapján kiutalt, visszatérített adó jóváírt összege
 • átlépéskor az átadó pénztár által átutalt összeg és
 • a haláleseti kedvezményezett egészségpénztári egyéni számlájára utalt összeg.

Adóköteles a befizetések közül

 • 2019-től a munkáltatói hozzájárulás összege,
 • a támogatótól származó adomány egyéni számlán jóváírt összege.

3. A tag adókedvezménye, a rendelkező nyilatkozat, feltételek az adókedvezmény igénybevételhez

A tag adókedvezményének hivatalos elnevezése: a pénztári befizetések kedvezménye. Az Öpt 2. § (3) bekezdés "g" pontja az alábbiak szerint nevesíti a pénztári befizetések kedvezményét:
"g) pénztári befizetések kedvezménye: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 44/A §-a szerint a magánszemély rendelkezése alapján az adóhatóság által a magánszemély javára a pénztárhoz átutalt összeg."

A pénztári befizetések kedvezményének szabályai az önkéntes egészségpénztárak magánszemély tagjainál:

 • Adókedvezmény a Tagot rendelkezés formájában illeti meg.
 • A rendelkezést a Tag az éves SZJA bevallásában nyilatkozattal adhatja meg.
 • A nyilatkozattal a tag a saját befizetett, más jogcímre igénybe nem vett SZJA-járól rendelkezik.
 • A nyilatkozatban a következőkben ismertetett befizetési kedvezményeket a magánszemély kéri átutalni egy meghatározott önkéntes pénztári számlára.
 • A Tag több pénztári tagsága és több egyéni számla esetén is csak egy pénztárat jelölhet meg.
 • Az átutalást az adóhatóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint, illetve ha a magánszemélynek adótartozása van, ennek kiegyenlítését követő 30 napon belül teljesíti újbóli kérelem alapján.
 • Az átutalás feltétele, hogy a magánszemélynek ne legyen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette.
 • Rendelkezni (visszaigényelni) csak abba az önkéntes egészség-, nyugdíj-, vagy önsegélyező pénztár egyikébe lehet, amelybe - a pénztár igazolása szerint - történt rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés, illetve amelybe történt rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele.
 • A kedvezmény a Pénztár által az adóévet követő február 15-ig kiállított igazolás alapján vehető igénybe, a magánszemélynek az adóbevallásába beállított pénztári nyilatkozatával (rendelkezésével).
 • Nem tehet önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja.

Csak olyan pénztárat jelöljön meg, amely pénztárnál a teljesítés időpontjában (azaz az adókedvezmény összegének adóhatóság részéről történő átutalásakor) is tagja, kivéve azt az esetet, ha a pénztári tagsága más pénztárba történő átlépéssel szűnt meg.

Amennyiben a teljesítés időpontjában nem tagja a pénztárnak, akkor a Pénztár jogszabályi kötelessége az adójóváírás összegének visszautalása a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), külön erre a célra nyitott bankszámlájára. Ebben az esetben a magánszemély csak akkor tarthat igényt az adójóváírásra, ha igazolja, hogy tagsági viszonya neki fel nem róható okból szűnt meg (SZJA törvény 44/A § (2) d) pont).

Amennyiben az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba kéri az adókedvezményét, azt a pénztár adószáma és bankszámlaszáma feltüntetésével teheti meg. A rendelkezésre vonatkozó részletes szabályok a NAV által kiadott Útmutató a személyi jövedelemadó bevalláshoz elnevezésű nyomtatványban találhatók meg.

A Pénztár az adóhatóság által átutalt összeget - működési és likviditási költség levonása nélkül - a Pénztártag számláján írja jóvá. A befizetett, illetve az adóhatóságtól kapott összeg pénztártagsága alatt bármikor felhasználható, következő év(ek)re átvihető. Az egyéni számlán lévő, fel nem használt pénz - a pénztári befektetés következtében - hozamot termel, amely hozam összege kamatadó mentes, nem terheli szocho fizetési kötelezettség sem.


4. Az egyéni adókedvezmény jogcímei, a befizetési kedvezmények számítása

A nyilatkozattételi (rendelkezési) jogosultságot a következők szerint lehet megállapítani:

 • Az adókedvezmény igénybevétele nincs jövedelemkorláthoz kötve.
 • Az adókedvezmény igénybe vehető több típusú (nyugdíj, egészségpénztár, önsegélyező) pénztári tagság, ill. több olyan pénztári tagság alapján, amelybe - a pénztár igazolása szerint - történt rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés, illetve amelybe történt rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele. Valamennyi pénztárban valamennyi jogcímen keletkezett adójóváírás visszatérítendő összege adóévenként nem lehet több 150 ezer Ft-nál.
 • Alapul vehető a Tag által egészségpénztárba az adóévben befizetett összegek, adományok együttes értéke, mely összegek után azok 20%-a, de legfeljebb az adóévben 150.000 Ft adó visszaigénylésről rendelkezhet a tag. A kedvezmény számításánál nem lehet beszámítani befizetésként a 2018. december 31-ig kapott munkáltatói hozzájárulás összegét, az egyéni befizetés alapján visszautalt adókedvezmény összegét és a fedezeti alapból történő befektetések hozamát. 2019. január 1-jétől a kapott munkáltatói hozzájárulás után – az egyéni befizetéshez hasonlóan – 20% adókedvezmény vehető igénybe, az önkéntes pénztári befizetésre vonatkozó 150.000 Ft-os keret figyelembevételével.
 • Kedvezményként vehető figyelembe az egészségpénztárban az egyéni számlán fennálló számlakövetelésből a Tag által legalább 24 hónapra lekötött, az adóév utolsó napján kimutatott összeg 10%-a is a lekötés évében (lekötési kedvezmény). Figyelem! Amennyiben a 24 hónapra lekötött összeg részben, vagy egészben feltörésre kerül, akkor a korábbi években érvényesített adókedvezményt 20%-kal növelten kell a feltörés évének éves adóbevallása keretében bevallani és visszafizetni.
 • Szintén kedvezményként vehető figyelembe - az Öpt-ben meghatározott prevenciós szolgáltatások ellenértékei alapján - a tag által igénybevett (kifizetett) szolgáltatások értékének 10%-a (prevenciós kedvezmény).
 • A Tag valamennyi pénztárának igazolása alapján a befizetési, a lekötési és a prevenciós kedvezményeket együttesen kell számításba venni, és ezek együttes összege nem haladhatja meg az adóévben a 150 000 Ft-ot.
  A befizetési kedvezmények összege nem haladhatja meg az adóbevallás szerinti összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét.
  2018. december 31-ig a munkáltatói hozzájárulás alapján nem jár az egyéni befizetési kedvezmény, így erre vonatkozó adat a 2018. évre vonatkozó szja bevallásába még nem állítható be.
  VÁLTOZÁS: 2019. január 1-jétől a munkáltatói hozzájárulás pénztárba utalt nettó összege után is igénybe vehető személyi jövedelemadó kedvezmény, az önkéntes pénztárakra vonatkozó 150.000 Ft-os kereten belül.

5. Miért érdemes egyénileg befizetni a Pénztárba

Az alábbi táblázatban néhány példában bemutatjuk, hogyan költhet egyéni befizetéssel legalább 12,9%-al többet az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztáron keresztül:

Tagi befizetés

Befizetésből egyéni számlára kerülő összeg

SZJA rendelkezés egyéni számlára (20%)

1.

2.

3.=1*0,2

60 000

55 740

12 000

200 000

187 800

40 000

500 000

477 500

100 000

750 000

722 250

150 000


Összes elkölthető egyéni számláról

Befizetéshez viszonyított többletköltési lehetőség

Többlet költés a befizetés százalékában

4.=2.+3.

5.=4.-1.

6.=5./1.*100

67 740

7 740

12,9 %

227 800

27 800

13,9 %

577 500

77 500

15,5 %

872 250

122 250

16,3 %


A Pénztártag adó, eho/szocho kötelezettsége

A tag adó és egészségügyi hozzájárulás (eho) – 2019-től szociális hozzájárulás (szocho) fizetési kötelezettsége a következő jogcímeken jelentkezhet:

 • befizetések közül az adomány esetében, valamint 2019. január 1-jétől a munkáltatói hozzájárulás
 • életmódjavító szolgáltatás igénybevétele miatt
 • jogalap nélküli szolgáltatás igénybevétele miatt
 • kilépés miatt.

2018. december 31-ig nem volt adókötelezettsége a tagnak a munkáltatói hozzájárulás után. VÁLTOZÁS: 2019. január elsejétől a munkáltatói hozzájárulás esetén a pénztártagot összesen 33,5 % közteher terheli, melyet a munkáltató von le és fizet be, a dolgozónak a (bérhez hasonlóan) a nettó összeget utalja be a pénztárba.

Nincs adózási kötelezettsége a tagnak a kiegészítő egészségbiztosítási és kiegészítő önsegélyező szolgáltatások után. A Tag által igénybe vett, törvényben meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások értéke a Tag (magánszemély) jogszerű adómentes bevételét képezi. A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások csoportjait az Öpt 51/B §-a, a kiegészítő önsegélyező szolgáltatások csoportjait az 50/B § tartalmazza.

Az életmódjavító (sporteszköz vásárlás-bérlés, fog- és szájápolás, gyógyteák) szolgáltatások igénybevétele szja kötelezettséggel jár.

A személyi jövedelemadó mértéke az adóalap 15%-a, az eho (2019-től szocho) mértéke 19,5%.

Készpénzes számla esetén a Pénztártag nyilatkozatot tehet az Igénybejelentő nyomtatványon, hogy vállalja-e az adófizetést vagy sem.

Amennyiben nem vállalja az adófizetést és így nem kéri az SZJA köteles elszámolást, de a számlákban szerepel életmódjavító szolgáltatás, úgy a beküldött SZJA köteles szolgáltatások számláit teljesítetlenül visszaküldjük, a számlában illetve számlacsomagban szereplő adómentesen elszámolható szolgáltatások pedig elszámolásra kerülnek.

Amennyiben kéri az SZJA köteles szolgáltatások elszámolását, akkor a Pénztár a kifizetendő összegből SZJA előleget von le, bevallja és befizeti azt az Adóhatóság részére.

Kilépés esetén, továbbá adomány jóváírása esetén a tagot szja és szocho fizetési kötelezettség terheli.

Az adókötelezettségek a következők az egyes jogcímeknél az alapösszegekre vetítve:

 • életmódjavító szolgáltatások:
  SZJA=szolgáltatás összege*15%
  (egészségügyi hozzájárulás nem terheli)

 • jogalap nélküli szolgáltatások:
  SZJA=(szolgáltatás összege*84%)*15%, továbbá
  egészségügyi hozzájárulás=(szolgáltatás összege*84%)*19,5%

 • kilépés miatti kifizetés:
  SZJA=(kifizetés összege*84%)*15%, továbbá
  egészségügyi hozzájárulás=(kifizetés összege*84%)*19,5%

 • adomány 2018-ban: SZJA=(adomány összege*84%)*15%, továbbá
  egészségügyi hozzájárulás=(adomány összege*84%)*19,5%

 • munkáltatói hozzájárulás és adomány 2019-ben: SZJA15%, továbbá szocho 19,5%

A jobb áttekintés érdekében összefoglaljuk, hogy a fenti számítások alapján a következő terheket viselik tagjaink az alapösszegekre számítva:

Szolgáltatások megnevezése

SZJA

Szociális hozzájárulás

Összes teher

Életmódjavító szolgáltatás 15% nem terheli 15%
Jogalap nélküli szolgáltatás 12,6% 16,38% 28,98%
Kilépés miatti kifizetés 12,6% 16,38% 28,98%
Adomány 2018.12.31-ig 12,6% 16,38% 28,98%
Adomány 2019. január 1-jétől 15% 19,5% 33,5%
Munkáltatói hozzájárulás 2019. január 1-jétől (a munkáltató vonja le) 15% 19,5% 33,5%

Részletes ismertető a pénztári eseményekkel, elszámolásokkal összefüggésben keletkező adófizetési kötelezettségekről

1. Jogszerű, de nem adómentes szolgáltatások: az életmódjavító szolgáltatások

E szolgáltatások (sporteszköz és annak bérlése, fog- és szájápolási termékek vásárlása, gyógyteák) után szja-t kell, de szocho-t nem kell fizetnie a tagnak.

Az egyéb jövedelemnek minősülő szolgáltatások értékéről a Pénztár a Tagot az elszámolással egyidejűleg értesíti, és havonta a NAV-nak erről adatot szolgáltat.

Az szja kötelezettség, az adóelőleg összegének számítása:
(szolgáltatás összege* szja kulcs (15%)
Példa: az életmódjavító szolgáltatás összege: 10.000 Ft.
Az SZJA összege
10.000*15%=1.500 Ft.

Készpénzes számla esetén a Pénztár köteles az SZJA adóelőleg levonására és befizetésére a NAV részére, a magánszemély helyett. Ebben az esetben a tag részére az adóelőleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre. Év végén a tag a Pénztár által kiállított igazolás alapján a bevallásába beállítja az igénybe vett szolgáltatás, vásárlás összegét egyéb jövedelemként, valamint a levont és befizetett adóelőleget adóelőlegként.

Egészségkártyás fizetés esetén a Pénztártag köteles az adóelőleg megfizetésére, amelyet a magánszemélynek a következők szerint kell teljesítenie.

A tag a pénztár értesítése, negyedéves adóigazolása alapján, az SZJA Tv. 46. § (9) bekezdése szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles megállapítani a bevételt terhelő adóelőleget, s az adóelőleg összegét ugyanezen időpontig megfizetni, amennyiben annak összege az adóév elejétől összesítve a 10 000 Ft-ot legalább eléri. A magánszemély (a Pénztár által küldött éves adóigazolás alapján) az éves SZJA bevallásában bevallja az egyéb jövedelmét, negyedéves bontásban pedig az adóelőleg kötelezettségét (46. § (10) bek.).


2. Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások

Jogalap nélküli igénybevételnek számít, tehát nem számolható el a Pénztárban, ha

 • el nem számolható szolgáltatást vesz igénybe, vagy el nem számolható terméket vásárol,
 • hiányzik az igénybevevő orvosi javaslata, holott a jogszabály azt a szolgáltatás igénybevételéhez előírja,
 • nincs bejelentve az igénybevevő szolgáltatásra jogosultként,
 • nincs szerződés az adott Szolgáltatóval, holott a jogszabály azt előírja.

Készpénzes számla benyújtása esetén amennyiben nincs bejelentve a számlán szereplő igénybevevő szolgáltatásra jogosultként, vagy hiányzik az igénybevevő orvosi javaslata, holott a jogszabály azt a szolgáltatás igénybevételéhez előírja, úgy a Pénztártagot postai úton értesítjük a hiányosságról. A számlát ebben az esetben a Pénztár nem küldi vissza a Tag részére, hanem a hiánypótlás beérkezését követően a számla előjegyzésbe, majd fedezet esetén kifizetésre kerül.

Amennyiben nem elszámolható szolgáltatást vesz igénybe, vagy nem elszámolható terméket vásárol, vagy nincs szerződés az adott szolgáltatóval, úgy a számlát a Pénztár teljesítetlenül visszaküldi, feltüntetve a visszaküldés okát.
Amennyiben kártyás vásárlás esetén vesz igénybe olyan szolgáltatást, amely nem számolható el, úgy az - mint jogalap nélküli igénybevétel - adóköteles jövedelemnek minősül, s arról a Pénztár a Pénztártag részére értesítést küld.

Ha jogalap nélküli szolgáltatás igénybevétele állapítható meg a Pénztártagnál, úgy a Pénztártagot összevont személyi jövedelemadó alapjának függvényében SZJA és SZOCHO bevallási és fizetési kötelezettség terheli, a mindenkori jogszabályok szerint.

Ha az értesítésben megadott határidőig a Pénztártag a jogalap nélküli szolgáltatás összegét visszafizeti, vagy a bizonylatok hiányát (hiányzó orvosi javaslat, nem bejelentett szolgáltatásra jogosult) időben pótolja, úgy az adóköteles jövedelem kivezetésre kerül. Visszafizetési határidőnek átutalás esetén is, postai készpénzes befizetésnél is a Pénztár bankszámláján történt jóváírás napját kell tekinteni. Határidő után beérkezett befizetést a Pénztár nem tud figyelembe venni.

A visszafizetett összeg - levonás nélkül - a Pénztártag egyéni számlájára kerül, s ismételten felhasználható. Ha a jogalap nélküli igénybevétel összegétől magasabb összeget fizet be, a Pénztár a többlet összegét tagi (egyéni) befizetésként kezeli.

Amennyiben nem érkezik be időben a visszafizetés, vagy a hiányzó bizonylatok, akkor a jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások összegét a Pénztár az Adóhatóság (NAV) részére jelenti a havi adóbevallásban és arról a Pénztártagnak adóigazolást ad ki negyedévente, ill. év végén.
Az MKB Egészségkártyával történő vásárlás esetében az SZJA előleg bevallási és befizetési kötelezettség a Pénztártagot terheli.

Az év során a személyi jövedelemadó előleg fizetési kötelezettség szabálya a következő: A magánszemély/tag a Pénztár által megállapított, de le nem vont, a Pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett adóelőleget az év során a negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni a NAV szja bevételi számlájára. Nem kell az adóelőleget megfizetni, amíg annak összege az adóév elejétől összesítve nem haladta meg a 10.000 Ft-ot.
Vigyázat: a magánszemély által, előbbiek szerint fizetendő adóelőlegnél az esetleg más, hasonló, kifizető által meg nem fizetett adóösszeget is számításba kell venni.

Az szja kötelezettség, az adóelőleg összegének számítása:
(szolgáltatás összege*84%)* szja kulcs (15%)= szja összege.

Példa: a jogalap nélküli szolgáltatás összege: 10.000 Ft.
Az SZJA összege
(10.000*84%)*15%=1.260 Ft.

A jogalap nélküli szolgáltatás miatt a tagot %-os szocho fizetési kötelezettség is terheli. Erről a tagnak bevallást a Pénztár adóigazolása alapján év végével kell adnia.
A bevallással egyidejűleg az szocho-t meg is kell fizetnie a tagnak a NAV részére.

Az szocho összegének számítása:
szolgáltatás összege*84%* 19,5% szocho kulcs = szocho összege.

Példa: a jogalap nélküli szolgáltatás összege: 10.000 Ft.
Az szocho összege: 10.000*84%*19,5%=1.638 Ft.


3. Adomány

A Pénztártagot személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség és százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (EHO), 2019-től szociális hozzájárulás (SZOCHO) fizetési kötelezettség terheli a támogatótól származó adomány egyéni számlán jóváírt összege után, függetlenül attól, hogy az jogi személytől, vagy magánszemélytől származik.

Az adományból a pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg az SZJA Tv. 28. § (1) bekezdés "f" pontja szerint a pénztártag egyéb jövedelmének minősül. 2019. január 1-jétől a támogatói adomány – a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszonyra tekintettel – a magánszemély nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül. A magánszemélynek az adomány összege után évközben nincs adóelőleg fizetési kötelezettsége. Az SZJA és az EHO (2019-től SZOCHO) összegét - a Pénztár által kiadott igazolás alapján - az éves adóbevallásában kell szerepeltetnie és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetnie.

Az SZJA kötelezettség összegének számítása 2018-ban:
adomány összege*84%* szja kulcs (15%)= szja összege.

Példa: az adomány összege: 10.000 Ft.
Az SZJA összege
10.000*84%*15%=1.260 Ft

Az EHO összegének számítása: adomány összege*84%*19,5% EHO kulcs = EHO összege.

Példa: az adomány összege: 10.000 Ft.
Az EHO összege: 10.000*84%*19,5%=1.638 Ft.

(Adókedvezmény egyidejűleg az SZJA bevallásban: 10.000*20%=2.000 Ft)


Az SZJA kötelezettség összegének számítása 2019-ben:
adomány összege*84%* szja kulcs (15%)= szja összege.

Példa: az adomány összege: 10.000 Ft.
Az SZJA összege
10.000*15%=1.500 Ft

A SZOCHO összegének számítása: adomány összege*19,5% SZOCHO kulcs = SZOCHO összege.

Példa: az adomány összege: 10.000 Ft.
A SZOCHO összege: 10.000*19,5%=1.950 Ft.

(Adókedvezmény egyidejűleg az SZJA bevallásban 2018-ban és 2019-ben egyaránt: 10.000*20%=2.000 Ft)

Az SZJA-t és a SZOCHO összegét a tagnak a bevallással egyidejűleg kell megfizetnie és egyúttal jogosulttá válik a kedvezmény pénztárba történő visszaigénylésére is.


4. Munkáltatói hozzájárulás

2019. január 1-jétől a munkáltatói hozzájárulás – a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszonyra tekintettel – a magánszemély nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül. Ebből következően a magánszemélynek az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás esetében 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót és 18,5 százalékos mértékű járulékokat kell fizetnie, mely közterheket – az átutalást, befizetést megelőzően – az utalást, befizetést teljesítő munkáltató levonja a bevételből. A munkáltatónak pedig 19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást kell fizetnie, ha ezen jogcímek szerinti juttatást nyújt a munkavállaló részére. A munkáltatói hozzájárulás esetében a bevétel megszerzésének napja a kiadás teljesítésének napja.

2019. január 1-jétől kapott munkáltatói hozzájárulás után is tehet önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, a befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb az adóévben 150 ezer forint igényelhető vissza, az egyéb adókedvezményekre jogosító tételekkel együttesen. Az SZJA kötelezettség összegének számítása 2019-ben: pénztárba utalt munkáltatói hozzájárulás összege*szja kulcs (15%)= szja összege.

Példa: a pénztárba utalt munkáltatói hozzájárulás összege: 10.000 Ft.
Az SZJA összege
10.000*15%=1.500 Ft

A SZOCHO összegének számítása: pénztárba utalt munkáltatói hozzájárulás összege*19,5% szocho kulcs = szocho összege.

Példa: a pénztárba utalt munkáltatói hozzájárulás összege: 10.000 Ft.
A SZOCHO összege: 10.000*19,5%=1.950 Ft.

5. Kilépés

A pénztárból történő kilépést vagy a Kilépés elszámolás igénylése nyomtatványon, vagy annak adattartalmával megegyező levélben, írásban kérheti a tag.

A kilépés során megállapított adóköteles összeg után a pénztárnak szja előleget kell levonnia, bevallania, befizetnie, a tagnak pedig év végén az erről szóló igazolás alapján be kell állítania a bevallásába, mint egyéb jövedelmet és a levont (befizetett) adóelőleget.

Az szocho fizetési kötelezettség a tagot terheli, mert e tekintetben a Pénztár nem minősül kifizetőnek. Az szocho-t a tag az igazolás alapján a bevallásába szintén év végével állítja be.

Az szja kötelezettség, az adóelőleg összegének számítása, ahol az összeg alatt a kilépési elszámolás során megállapított, adózás alá kerülő jövedelmet kell érteni:

összeg*84%*szja kulcs (15%)= SZJA összege.

Példa: a kilépésnél megállapított egyéb jövedelem összege: 10.000 Ft.
Az szja összege
10.000*84%*15%=1.260Ft

Az szocho összegének számítása: összeg*84%* 19,5% szocho kulcs = eho összege.

Példa: a kilépésnél megállapított egyéb jövedelem összege: 10.000 Ft.
Az eho összege: 10.000*84%*19,5%=1.638 Ft.