Az alábbiakban összefoglaljuk az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó legfontosabb munkáltatókat érintő szerződéskötési és adózási szabályokat.
A magánszemélyeket érintő adózási tudnivalókról a Tagoknak/Adózásról szóló menüpontban olvashat.

I. Munkáltatói szerződés

Önkéntes pénztári hozzájárulást a munkáltató a dolgozóinak a pénztárral kötött erre vonatkozó szerződése alapján nyújthat (Öpt 12. §).
A munkáltatói hozzájárulás a tv szerinti megfogalmazás alapján a munkavállalója tagdíjfizetési kötelezettségének egészben vagy részlegesen történő átvállalása.

A munkáltatói szerződésben rendelkezni kell

 • a munkáltatói hozzájárulás mértékéről és a teljesítés ütemezéséről;
 • a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésének lehetőségéről és feltételeiről;
 • a munkáltatói hozzájárulás teljesítését biztosító esetleges mellékkötelmekről.

A munkáltatói hozzájárulás nyújtásának fontosabb szabályai az Öpt 12. §-a szerint:

 • a hozzájárulásból a munkáltató nem zárhatja ki egyetlen olyan munkavállalóját sem, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban áll. (Rövidebb időszakot mindenkire vonatkozóan megállapíthat a munkáltató.)
 • hozzájárulás csak a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban álló részére adható (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyt is beleértve). Nem adhat a törvény értelmében foglalkoztató hozzájárulást olyan személy részére, aki nem munkaviszony keretében végez tevékenységet, így pl. tulajdonosi jogállása alapján (pl. egyéni vállalkozó magának), vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának, továbbá megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak részére nem adható munkáltatói hozzájárulás.
 • a hozzájárulás minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos %-a lehet. Ezt a normatív követelményt a cafetéria rendszeren belül adott, dolgozó által választható, változtatható összegű pénztári hozzájárulás esetén is biztosítania kell a munkáltatónak.
 • a munkabér %-ában meghatározott hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is.
 • A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás előbbiek szerint meghatározott azonos mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást.

II. A munkáltatói hozzájárulás adózási szabályai

Az adózási szabályokat az SZJA Tv 69.-70. és 89. (6) §-ai tartalmazzák. A juttatás egyes meghatározott juttatásnak (89.(6). §.) minősül, amely után a hozzájárulás értékének 1,18-szeresére számolva - a 15%-os személyi jövedelemadó mellett 19,5%-os egészségügyi hozzájárulást köteles a munkáltató fizetni. A közteher mértéke, az egyes meghatározott juttatások esetében 40,71 százalék.

A munkáltatói hozzájárulás továbbra sem adóköteles bevétele a tagnak, de adókedvezményre sem jogosult utána.

 • A munkáltatói hozzájárulás feltétele:
  • a magánszemély nyilatkozata, hogy az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt,
  • további feltétel, hogy a hozzájárulást a juttató havonta, vagy több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb 3 hónapra egy összegben utalja át, az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével. Egyösszegű utalás esetében azt a magánszemélynél közölt összegnek megfelelő hónap(ok) szerinti juttatásnak kell tekinteni.
  • A juttatónak a kedvezményes adózású juttatásokról nyilvántartást kell vezetnie.
 • A juttató az adófizetési kötelezettségét (SZJA + EHO) a közölt összegeknek megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok szerint és mértékkel állapítja meg. Az adót előre történő utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni.
 • Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az adóhatóság a feltételek fennállásának hiányát állapítja meg, a jogkövetkezményeket - ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával - a kifizető viseli. Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell viselnie.

III. Támogatói adomány a pénztártag egyéni számlájára

Az adomány végleges pénzeszköz átadásnak minősül. A munkáltató az adományt (amit az önkéntes pénztári törvény támogatásnak nevez) nem közvetlenül adja a tagnak/dolgozójának, hanem a Pénztárnak juttatja, mégpedig erre vonatkozó támogatási szerződés alapján. E pénzeszköz átadás a juttató részéről a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak minősül (nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét), amennyiben a támogató rendelkezik a juttatásban részesülő Pénztár nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a Pénztár eredménye - a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva - nem lesz negatív, s amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol. (Tao. tv. 3. számú melléklet „A” fejezet 13. pontja) A NAV ehhez kapcsolódó állásfoglalása itt olvasható. A kedvezményezett Pénztár esetében elegendő arról nyilatkozni, hogy a juttatás adóévében nem végzett kiegészítő vállalkozási tevékenységet, így a juttatás kizárólag alaptevékenysége támogatásaként merült fel. (Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár nem végez kiegészítő vállalkozási tevékenységet.)

Hogyan lehet a pénztáron keresztül a dolgozónak/tagnak adományt adni?

 • a pénztári törvény szerint bárki adhat adományt, támogatást a pénztárnak.
 • az adományozási/támogatási szerződésben meg lehet határozni, milyen célra adja az adományozó (a Pénztár Alapszabálya 7.3. pontjában meghatározott tagsági kör részére) az adományt. Ha nem határozza meg a célt, akkor a pénztár köteles az összeget a likviditási alapjába helyezni, ezért célszerű a rendelkezést megadni.
 • a támogatás adható a pénztár működési alapjába is, de adható megjelölt személyeknek/tagoknak.
 • jogszabály írja elő, hogy amennyiben a támogató nem rendelkezik külön a működési alapba helyezendő legalább 3%-nyi összegről, akkor a Pénztár Alapszabályában meghatározhatja, hogy a támogató által nyújtott teljes adomány összegének a 3%-át jogosult a működési alapja bevételeként jóváírni. Az adomány adható alkalomszerűen, de akár rendszeresen is.
 • az Öpt szerint az adomány a tagság egésze vagy az Alapszabályban meghatározott körökbe tartozó személyek részére adható. Az Alapszabályunk a vállalatok kérésére igen sok csoportot jelölt meg, ráadásul több szempont együttesen is alkalmazható a vállalat döntése szerint.
 • az adomány összegére vonatkozóan nincs előírás, praktikusan személyenként differenciáltan is adható.

A támogatási szerződés a nyomtatványok menüpontból letölthető.

A Pénztárnak juttatott összeg adózása nem a vállalatnál jelentkezik, hanem a tagnál. Ennek sajátosságai a következők:

 • a tag egyéni számláján jóváírt adomány összege egyéb jövedelemnek minősül, amely után a magánszemélyt 15%-os SZJA és 19,5%-os EHO fizetési kötelezettség terheli.
  Tekintettel arra, hogy a magánszemély kötelezett az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, így a juttatott adomány összegének a 84%-a képezi az SZJA és az EHO alapját.
 • év közben nem kell adóelőleget fizetnie a tagnak, az SZJA és az EHO összegét - a Pénztár által kiadott igazolás alapján - év végén kell a személyi jövedelemadó bevallása keretében bevallania és a bevallás benyújtására előírt határidőig az Adóhatóság részére megfizetnie.

A tag számláján jóváírt adomány összege 100%-ban ugyanakkor a pénztári befizetések kedvezményének alapja (rendelkezés az adóról). Praktikusan az szja tv 44/A §-a alapján, az ott szabályozott mértékkel és módon a tag az éves személyi jövedelemadójából a 20%-ot visszaigényelheti. A törvény által rögzített alapesetben maximum 750.000 Ft adomány után lehet évente 150 ezer Ft személyi jövedelemadót visszaigényelni a pénztárba.

Az előbb jelzett kedvezmény nem kizárólag az adományra vonatkozik, hanem az önkéntes pénztárba valamennyi jogcím alapján visszaigényelhető kedvezményre, azaz az egyéni befizetés 20%-a, az adomány 20%-a, egészségpénztárban a prevenciós szolgáltatások 10%-a, a két éves lekötés 10%-a együttesen számításba veendő és az ezek után számított összegek nem haladhatják meg a rögzített visszaigényelhető összegeket (150 ezer Ft). Fontos: javasoljuk áttanulmányozni az szja tv 44/A §-át, ill. a tagokra vonatkozó, adókedvezményekkel kapcsolatos tájékoztatást).

A juttatásokra vonatkozó számítások tapasztalata, hogy a vállalat egy meghatározott költség összegből nagyobb nettó juttatást tud nyújtani a dolgozójának munkáltatói hozzájárulás formájában, mint bérjuttatásként, de még nagyobb összeget ennél is, ha adományként adja (az egyéni adókedvezmény figyelembevételével).

 

Célzott szolgáltatás adózása

A célzott szolgáltatás egy új önkéntes pénztári jogintézmény. Az Öpt. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a pénztár a munkáltatói tagjával kötött támogatói szerződés alapján a munkáltatói pénztártag alkalmazottai részére célzott szolgáltatást nyújthat.

Az Szja tv. 70. § (3a) bekezdése értelmében egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az Öpt. előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összeg.

Az egyes meghatározott juttatások, így a célzott szolgáltatásra befizetett összegek közterhei a juttatás értéke 1,18-szorosa összegének 15%-a, mint szja, illetve 19,5%-a, mint eho, az összes adóteher 40,71% (1,18x0,15+1,18x0,195).

Tovább a célzott szolgáltatás bővebb tájékoztatójára