Az alábbiakban összefoglaljuk az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó legfontosabb munkáltatókat érintő szerződéskötési és adózási szabályokat.
A magánszemélyeket érintő adózási tudnivalókról a Tagoknak/Adózásról szóló menüpontban olvashat.

I. MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS

1. Munkáltatói hozzájárulás szabálya

Önkéntes pénztári hozzájárulást a munkáltató a dolgozóinak a pénztárral kötött erre vonatkozó szerződése alapján nyújthat (Öpt 12. §).
A munkáltatói hozzájárulás a tv szerinti megfogalmazás alapján a munkavállalója tagdíjfizetési kötelezettségének egészben vagy részlegesen történő átvállalása.

A munkáltatói szerződésben rendelkezni kell

 • a munkáltatói hozzájárulás mértékéről és a teljesítés ütemezéséről;
 • a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésének lehetőségéről és feltételeiről;
 • a munkáltatói hozzájárulás teljesítését biztosító esetleges mellékkötelmekről.

A munkáltatói hozzájárulás nyújtásának fontosabb szabályai az Öpt 12. §-a szerint:

 • a hozzájárulásból a munkáltató nem zárhatja ki egyetlen olyan munkavállalóját sem, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban áll. (Rövidebb időszakot mindenkire vonatkozóan megállapíthat a munkáltató.)
 • hozzájárulás csak a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban álló részére adható (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyt is beleértve). Nem adhat a törvény értelmében foglalkoztató hozzájárulást olyan személy részére, aki nem munkaviszony keretében végez tevékenységet, így pl. tulajdonosi jogállása alapján (pl. egyéni vállalkozó magának), vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának, továbbá megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak részére nem adható munkáltatói hozzájárulás.
 • a hozzájárulás minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos %-a lehet. Ezt a normatív követelményt a cafetéria rendszeren belül adott, dolgozó által választható, változtatható összegű pénztári hozzájárulás esetén is biztosítania kell a munkáltatónak.
 • a munkabér %-ában meghatározott hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is.
 • A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás előbbiek szerint meghatározott azonos mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást.

2. A munkáltatói hozzájárulás adózási szabályai

Az önkéntes pénztárakba adható munkáltatói hozzájárulás 2019-től bérjövedelemként adózik:

  A munkáltatói hozzájárulást személyi jellegű ráfordításként kell elszámolni, a magánszemélynél pedig más, nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A Tag javára átutalt munkáltatói hozzájárulás esetében a bevétel megszerzésének napja (az adókötelezettség keletkezésének időpontja) a befizetés teljesítésének napja. Bevételként a munkáltatói hozzájárulás bruttó összegét kell figyelembe venni, amelyből a munkavállalót terhelő közterheket a befizetést megelőzően le kell vonni, illetve a munkáltatót terhelő SZOCHO összegét meg kell fizetni.

   

  II. TÁMOGATÓI ADOMÁNY A PÉNZTÁRTAG EGYÉNI SZÁMLÁJÁRA

  A munkáltató, vagy más személy a Pénztár támogatójaként eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást, vagyis támogatói adományt teljesíthet a Pénztártagok javára (Öpt. 17. §).

  Adományként – szemben a munkáltatói hozzájárulással - akár személyenként differenciált összeg is nyújtható, ezáltal kiváló eszköze lehet a munkáltató által kijelölt csoportba tartozó dolgozók, kiemelt dolgozók vagy nyugdíjba vonulók támogatásának.

  Adomány juttatáshoz Támogatási szerződésre van szükség, melyben a Támogató köteles meghatározni, hogy az adományt mely – az Alapszabályban meghatározott - tagsági körnek nyújtja.

  A támogatói adomány (a munkáltatói hozzájárulással azonosan) – a támogató és a Pénztártag közötti jogviszonyra tekintettel – a magánszemély más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül és bérjövedelemként adózik.

  • A magánszemélynek 15 %-os mértékű személyi jövedelemadót és 18,5 %-os mértékű járulékokat kell fizetnie, mely közterheket – az átutalást, befizetést megelőzően – a Támogató vonja le és fizeti meg az adóhatóság részére.
  • A Támogatónak pedig 15,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adót és 1,5 % szakképzési hozzájárulást kell fizetnie. A támogatói adomány esetében is a bevétel megszerzésének napja (az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja) a támogatói adomány Pénztárba történő utalásának napja.
  • A Pénztárba utalt nettó juttatás összege képezi a magánszemély 20%-os adókedvezményénél figyelembe vehető összeget. Ez az összeg az SZJA tv. 44/A § szerinti rendelkezés alapjába beszámítható.

  (Az adózásra vonatkozó tájékoztatás nem teljes körű, tanulmányozza át az Szja. tv-t.)

  A Tagoknak juttatott adomány nettó összegének minimum 3%-át a Támogatónak a működési alap javára kell teljesítenie.

  Javasoljuk, hogy éljen a kedvező és a dolgozóknak is előnyös adományozási lehetőségekkel. Kalkulátorunk segítségével kiszámolhatja, mekkora összeg kerül a dolgozó egyéni számlájára.

  Tovább az adomány bővebb tájékoztatójára

   

  III. CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA

  A jól differenciálható célzott szolgáltatás keretében lehetőség van a pénztári szolgáltatások közösségi jellegű finanszírozásra. A Támogató/Munkáltató külön szerződést köt a Pénztárral, ami alapján az érintett tagok (pl. munkavállalók, vagy munkavállalói csoportok) a Támogató/Munkáltató által meghatározott egészségpénztári szolgáltatásokat vehetik igénybe. A célzott támogatásra befizetett összeg elkülönített támogatási számlára kerül, nem a Pénztártagok egyéni számlájára. Innen vehető igénybe az a szolgáltatás, amelyet a befizetéssel a Munkáltató finanszírozni kíván.

  A célzott nem önsegélyező célú- egészségpénztári szolgáltatásra befizetett összeg egyes meghatározott juttatásként adózik (Szja tv. 70. § (2)). Adókötelezettség kizárólag a Munkáltatónál/Támogatónál jelentkezik, a juttatás értékének 1,18-szorosa után 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadó és 2020.07.01.-től 15,5 százalék szociális hozzájárulási adókulccsal.

  Tovább a célzott szolgáltatás bővebb tájékoztatójára