Útmutató az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárral kötendő munkáltatói szerződésekhez, adományozási szerződésekhez (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek - ideértve az egyéni vállalkozókat is - esetében)

A munkáltatói hozzájárulás nyújtásához a munkáltatóval, adomány nyújtására a támogatóval a Pénztár az önkéntes pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. §-a és a 17. §-a alapján szerződést köt. A szerződéskötésnél a szerződő feleknek be kell tartania a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (röviden: Pmt.) ügyfél-átvilágításra vonatkozó előírásait is. A törvényi szabályozás betartása érdekében a szerződéskötésekkel kapcsolatos tudnivalók a következők.

Szerződő partnereink a Pmt. szerint lehetnek a normál átvilágítás és az egyszerűsített átvilágítás alá tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, ideértve az egyéni vállalkozókat is.

Egyszerűsített átvilágítás alá tartozó szervezetek a 2/a pontban feltüntetettek, minden más szervezet a normál átvilágítás alá tartozik.

1. Szerződéskötés és normál átvilágítás

A normál átvilágítás alá tartozó szervezetekkel kapcsolatos szerződéskötési feladatok a következők.

A munkáltatói, a támogatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a szervezet adataival.

Képviselőként azt vagy azokat a személyeket kell megnevezni, aki(k) a szervezet azonosító okirata szerint a szervezetet képviseli(k) és a szerződést aláírják. A szerződésben fel kell tüntetni, jelölni kell a szervezet által egy példányban csatolt okmányokat.

1/a) A szerződéshez csatolni kell egy példányban a szervezet azonosító okiratának 30 napnál nem régebbi másolatát. Nem szükséges csatolni okirat másolatot, amennyiben a szervezet azt korábban már benyújtotta a Pénztárnak.

Azon okiratok vehetők figyelembe, melyek a következőket igazolják:

 • a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta;
 • egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,
 • belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
 • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
 • cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolnia az Egészségpénztárnak, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént.

1/b) Az okiratoknak tartalmaznia kell a szervezet

 • nevét, rövidített nevét,
 • székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetében magyarországi fióktelepének címét,
 • cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát,
 • egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, egyéni vállalkozói igazolvány számát vagy nyilvántartásba vételi számát
 • a szervezet természetes személy tényleges tulajdonosainak, vagy vezető tisztségviselőinek családi és utónevét, születési nevét, lakcímét, állampolgárságát.
 • a képviselő(k) adatait.

Amennyiben az okiratokból a tényleges tulajdonos, természetes személy tulajdonos hiányában a vezető tisztségviselők adatai nem állapíthatók meg, a szervezet képviselője, megbízottja, meghatalmazottja köteles külön írásban nyilatkozni a szervezet tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonos természetes személy családi és utónevéről, születési nevéről, lakcíméről, állampolgárságáról a szervezetre vonatkozó Azonosítási Adatlapon.

1/c) A Pmt. szerint a szerződéskötéskor a szervezet nevében személyesen kell eljárnia a szervezet képviselőjének, vagy meghatalmazottjának a szervezet átvilágítása érdekében. A szervezet azonosítása mellett az átvilágításban eljáró személyt, mint természetes személyt is át kell világítania a Pénztárnak. Az eljáró személy átvilágítása a személyazonosító okmányának (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély), valamint a lakcímkártyájának a bemutatását igényli, s arról a személyes adatok rögzítését. Az átvilágítás történhet az igazolványok másolásával, amennyiben a személy hozzájárul és ezt a körülményt a másolatra rávezeti és aláírja. Amennyiben az eljáró személy nem járul hozzá az iratok másolásához, úgy az eljáró személy vonatkozásában Azonosítási Adatlap kitöltése szükséges, és ezen igazolja a pénztár részéről átvilágítást végző az azonosítás megtörténtét. Amennyiben nem a képviselő jár el, úgy az eljáró személynek adott meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell az átvilágításnál készített bizonylatokhoz. A külföldi lakóhelyű eljáró képviselő/meghatalmazott esetében szükséges továbbá a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat kitöltése és aláírása.

2. Szerződéskötés és egyszerűsített átvilágítás

Az egyszerűsített átvilágítás hatálya alá tartozó szervezetekkel kapcsolatos szerződéskötési feladatok a következők.

A munkáltatói, a támogatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a szervezet adataival.

Képviselőként azt vagy azokat a személyeket kell megnevezni, aki(k) a szervezet azonosító okirata szerint a szervezetet képviseli(k) és a szerződést aláírják.

2/a. Egyszerűsített átvilágítás hatálya alá tartozó szervezetek a következők:

 1. Az Európai Unió területén a következő tevékenységet végző szolgáltatók:
  1. pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat;
  2. befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt;
  3. biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat;
  4. árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat;
  5. nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat;
  6. önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik.
 2. Az A) pontban rögzített olyan szolgáltató, amely harmadik országban rendelkezik székhellyel, s amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll.
 3. Olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra.
 4. Olyan harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak.
 5. A következő felügyeleti szervek:
  • MNB,
  • állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal),
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
  • ügyvédek esetében az a kamara, amelynek az ügyvéd tagja (területi kamara),
  • közjegyzők esetében az a kamara, amelynek a közjegyző tagja (területi kamara),
  • kereskedelmi hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal),
  • pénzügyi információs egység hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda).
 6. Helyi önkormányzat
 7. Helyi önkormányzat költségvetési szerve
 8. Központi államigazgatási szerv
 9. Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve.

2/b) A szerződéshez a szervezetről nem kell csatolni azonosító okiratot, vagy annak másolatát.

2/c) A szerződéskötéskor nem kell a szervezet nevében személyesen eljárni, így nincs (természetes személyre vonatkozó) személyes átvilágítási feladat.

3. A munkáltatói, a támogatói (adomány) szerződéshez további magyarázatok

Részletek a Munkáltatóknak/Adózásról menüpontban találhatók. A munkáltatói szerződés és az adományszerződés a nyomtatványok menüpontból letölthető. Ugyanitt a szerződésekhez az azonosítással kapcsolatban esetleg szükséges további nyomtatványok "Kiegészítő nyomtatványok munkáltatóknak" megnevezéssel megtalálhatók.