Összeállításunk célja, hogy tagjainknak és leendő tagjainknak útmutatást adjunk a szabályzatok tengerében, segítve ezzel a minél könnyebb és szélesebb körben történő felhasználást. Kérjük, olvassák el figyelmesen a legfontosabb tudnivalókat.

További kérdések esetén forduljanak hozzánk bizalommal az ugyfel@mkbep.hu e-mail címen, vagy a (1) 268 7614-es telefonszámon!

Fogalmak

Adomány Alapszabály Belépési nyilatkozat Egészségterv
Fedezeti alap Haláleseti kedvezményezett Hatósági igazolás Hozam
Kormányrendelet Közgyűlés Közösségi szolgáltatás Munkáltatói hozzájárulás
Orvosi javaslat Öpt Prevenció SZJA köteles szolgáltatások
SZJA mentes szolgáltatások Szolgáltatási Szabályzat Szolgáltatásra jogosult Zárolt tétel

Belépés, befizetés

Elektronikus ügyintézés (e-ügyintézés)

Igénybe vehető szolgáltatások, termékek


BELÉPÉS, BEFIZETÉS

Hogyan lehetek tag az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban?

Felkeltettük érdeklődését, és Ön még nem tag az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban? A belépéssel kapcsolatban az alábbi teendői vannak:

Belépéshez szükséges dokumentumok kitöltése:

Fizessen be az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár bankszámlájára (10300002-20177920-00003285) legalább havonta 2.000 Ft-ot (melyből 1.858,- Ft szabadon elkölthető, s a havi 2.000 Ft akár több hónapra előre is befizethető).

Ha Önt munkáltatója támogatja egészségpénztári hozzájárulással, kérjük a belépési nyilatkozatot pecsételtesse le a munkaügyön / humánpolitikán. (A munkáltatói támogatáshoz szerződés megléte szükséges az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár és a Munkáltató között.)

A belépési nyilatkozat Pénztárunkhoz történő leadását követően záradékolásra kerül. A tagsága a záradékolás napjától él, ekkortól tudja igénybevenni a Pénztár szolgáltatásait.

MKB Egészségkártyáját elkészülte után postázzunk az Ön részére.

Várjuk szeretettel tagjaink körében!

Oldal teteje

Átlépés más egészség- vagy önsegélyező pénztárból

Ha Ön egy másik egészség- vagy önsegélyező pénztárból szeretne Pénztárunkba átlépni, úgy az alábbi teendői vannak:

Amennyiben Pénztárunk megkapta a szükséges nyilatkozatokat, azokat a hitelesítés (záradékolás) után az Ön korábbi egészségpénztárába átküldi ügyintézés céljából.

A törvényi előírások szerint a társpénztár az iratok megérkezését követő 15 napon belül köteles elszámolni és a szabadon felhasználható egyéni számláján lévő összeget az estleges lekötésekkel együtt, a kilépési díjjal csökkentve, az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba átutalni.

A társpénztárból átutalt összeg teljes egészében az Ön számlájára kerül, azt egyéb levonás (belépési díj, működési költség, stb.) nem terheli.

Átlépés önkéntes nyugdíjpénztárból

Nyugdíjpénztárból a tag a várakozási idő letelte előtt egészség- vagy önsegélyező pénztárba csak akkor léphet át, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja.

Oldal teteje

Hogyan rendelhetek MKB Egészségkártyát?

Valamennyi Pénztártag részére, belépéskor a Pénztár ingyenesen bocsátja rendelkezésre a készpénzkímélő MKB Egészségkártyát.

Az Egészségkártya kibocsátása 2007. június 1. előtt belépett tagok részére igénylés alapján történt. Amennyiben Ön még nem igényelt és ezért nem rendelkezik MKB Egészségkártyával, úgy a honlapunkon található nyomtatvány segítségével ingyenesen megteheti. Valamint ha bejelentkezett elektronikus ügyintézésre, személyes tárhelyén keresztül is megrendelheti egészségkártyáját.

Az MKB Egészségkártya 5 évig érvényes, lejártát követően a Pénztár 2.000 Ft-ért biztosítja az új egészségkártyát, azt külön igényelni nem szükséges.

Amennyiben újabb kártyára nem tart igényt, úgy azt a lejárat előtti hónapban jelezni szükséges, a megfelelő Kártyamegújítást lemondó nyilatkozaton.

Egészségkártyával a kártyaelfogadásra szerződött szolgáltató partnereknél az egyéni egyébi számla erejéig fizetésre van lehetőség, valamint az Egészségkártya bemutatása sok szolgáltatási helyen engedmények felhasználásra is jogosít. Egészségkártyával történő fizetés önsegélyező szolgáltatásoknál nem lehetséges.

Oldal teteje

Tagdíj fizetés, tagdíj nemfizetés

A Pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére a pénztártagok által vállalt kötelezettségként, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás, amelyet a munkáltató e törvényben meghatározott szabályok szerint, munkáltatói hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhat.

A tagdíj - minden pénztártagra kötelező - legkisebb mértékét a Pénztár alapszabálya határozza meg. Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban a havi minimális tagdíj 2.000 Ft, melyből minimum 1.858 Ft az egyéni számlára kerül, s szabadon felhasználható egészség- vagy önsegélyező pénztári kiadásokra.

A tagdíj a tárgyév során bármikor - havonta, negyedévente, de akár és egyösszegben is - befizethető.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár a befizetésekből sávosan osztja fel az összegeket:

Befizetési sávok, összegek,
valamennyi jogcímmel együtt

Fedezeti alapra

Működési alapra

Likviditási alapra

1-100.000 Ft /év közötti összegre

92,9 %

7 %

0,1%

100.001 - 200.000 Ft / év között

94,9 %

5 %

0,1%

200.001 - 300.000 Ft / év között

95,9 %

4 %

0,1%

300.001 - 500.000 Ft / év között

96,9 %

3 %

0,1%

500.001 - Ft / év feletti összegre

97,9 %

2 %

0,1%


A levonás sávosan degresszív, a befizetett összegből a levonás folyamatosan csökken a hozzá tartozó sáv alapján.

Előbbi felosztási rendszertől csak a belépés első egy, vagy első két hónapjában van eltérés. A belépéskor az első befizetésből (befizetésekből) belépési díjként 4.000 Ft-ot ( az egységes havi 2.000 Ft tagdíj két hónapnak megfelelő összegét) a Pénztár a működési alapba helyezi.

Tagdíj nemfizetés

A tagdíj-nemfizetés a tagsági jogviszonyt nem szünteti meg. A díjnemfizetés időtartama alatt a tag a Pénztár szolgáltatásait ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint a díjfizető tagok.

A Pénztár az egységes tagdíjfizetés elmaradása esetén a korábbi években teljesített kiegészítő befizetéseket az elmaradt tagdíj összegébe nem számítja be.

A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a Pénztár jogosult a tag egyéni egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát - a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével - csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni.

Amennyiben a Pénztártag egyéni számláján lévő összeg legalább 24 hónapon keresztül 0 Ft, a Pénztár - kétszeri fizetési és pótlási felszólítást követően - a tagot kilépteti a Pénztárból.

Oldal teteje

Befizetés a Pénztárba

Készpénzes befizetés a Pénztár működési helyén nem lehetséges. Befizetését az alábbi módon teheti meg:

 • átutalással a 10300002-20177920-00003285 bankszámlaszámra,
 • MKB Bankban történő befizetéssel az ország bármelyik MKB Bankfiókjában,
 • csekken (melyet a Pénztár ügyfélszolgálatán igényelhet).

Kérjük, a befizetésnél/átutalásnál feltétlenül tüntesse fel a közlemény rovatba:

 • az utalás célját (tagdíj, egyéni befizetés, jogosulatlan (sztornó) szolgáltatás, stb.)
 • a Pénztártag nevét
 • tagi azonosítóját vagy adóazonosító jelét.

Oldal teteje

FOGALMAK

Adomány

A Munkáltató az Öpt. szerint - mint a Pénztár támogatója - eseti vagy rendszeres adományt teljesíthet a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének vagy az Alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható (lásd Alapszabály 7.1, 7.2, 7.3. pontok).

Ha a támogató az adomány összegének 3%-ánál kevesebb összeget kíván juttatni a Pénztár működési alapjába, akkor a Pénztár jogosult - az Alapszabály rendelkezése szerint - a működési alapot illető összeget az adomány 3%-ára kiegészíteni, a támogatásban részesített Pénztártagok összegeinek terhére, arányosan.

Az előbbiek szerinti adomány a társasági adóról szóló törvény szerint közérdekű kötelezettség vállalásnak minősül. A támogató gazdálkodó szervezetnél az adomány csökkenti az adózás előtti eredményt, az egyéb jogcímen adott adományokkal együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 %-áig.

Az adományból a Pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg az SZJA törvény szerint a Pénztártag egyéb jövedelmének minősül, amely után a magánszemélyt 15%-os SZJA és 19,5%-os EHO fizetési kötelezettség terheli. A Pénztártagnak ez után az adomány után évközben sem adóelőleget, sem eho-t nem kell fizetnie. Év végén az adóbevallásban szerepeltetni kell és SZJA-t (eho-t nem) kell fizetni. Más oldalról az adomány jóváírt összege után -az egyéni pénztári befizetésekkel megegyező- 2011-től 20%-os adókedvezmény vehető igénybe. Az adóbevallásban az egyéni befizetéssel összevontan lehet figyelembe venni, azaz az egyéni befizetés és az adomány után visszaigényelhető összeg együtt nem haladhatja meg az éves maximumot.

Oldal teteje

Alapszabály

A taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és gazdálkodási rendjét a jogszabályok keretei között az alapszabály határozza meg. A pénztártagok, illetve a pénztártagok és a pénztár közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkodására és felelősségi viszonyaira vonatkozó jogszabályok és az adott pénztár alapszabálya alapján kell eldönteni. Az alapszabály a Pénztár alkalmazottaira, a munkáltatói tagra és a támogatókra nézve is kötelező érvényű.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező pénztár Alapszabálya honlapunkról letölthető.

Oldal teteje

Belépési nyilatkozat

A Pénztártagság alapdokumentuma. A belépési nyilatkozat kitöltése és beküldése után a Pénztár az adatokat nyilvántartásba veszi, a dokumentumot záradékolja. Ettől fogva él a tagság, s lehet a Pénztár szolgáltatásait igénybe venni.
A dokumentum elektronikusan is kitölthető. Az eredeti példány beküldése ez esetben is – az aláírások miatt – szükséges.

A dokumentumot 1 példányban kell kitölteni. A nyomtatvány igényelhető az ügyfélszolgálaton, bármely MKB Bankfiókban, illetve a Pénztár honlapjáról is letölthető.

Fontos, hogy munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltatói rész is ki legyen töltve.

Oldal teteje

Egészségterv

Az egészségterv készítése egy lehetőség, mely szerint a Kormányrendeletben rögzített prevenciós szolgáltatások (mint egészségterv készítése, szűrővizsgálatok, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia) után - egészségterv megléte esetén - a Pénztártag további 10 %-os adókedvezményt vehet igénybe. Az egészségterv készítése nem kötelező.

Egészségtervet kizárólag az egészségterv készítésének céljából a Pénztárral szerződött orvossal, intézménnyel lehet készíttetni, nem elég, ha az adott orvos háziorvos, vagy az orvosnak normál szolgáltatói szerződése van a Pénztárral.

Az egészségterv készítésnél kötelező kérdőív leadása az orvosnak, minimális előírt vizsgálatok: (fizikális vizsgálat, testsúlymérés, vérnyomásmérés, EKG) elvégzése.

Az egészségtervet nem kell a Pénztárba küldeni (az az orvosé és a tagé/jogosultjáé), csak az orvos által - az egészségterv alapján - javasolt szolgáltatások jegyzékét kell nyilvántartásba vétel érdekében beküldeni.

Az egészségterv két évig érvényes, ez idő alatt a javasolt szolgáltatások prevenciós, adókedvezményre jogosító szolgáltatások. Az egészségterv után igénybevett 10%-ról visszatérítéséről a Pénztártag rendelkezik.

Oldal teteje

Fedezeti alap

A befizetésekből a Pénztártag egyéni számláján - a működési és likviditási költség után - megjelenő költhető összeg. A fedezeti alapra az alábbiak szerint kerül felosztásra a befizetett összeg:

Befizetési sávok, összegek,
valamennyi jogcímmel együtt

Fedezeti alapra

Működési alapra

Likviditási alapra

1-100.000 Ft /év közötti összegre

92,9 %

7 %

0,1%

100.001 - 200.000 Ft / év között

94,9 %

5 %

0,1%

200.001 - 300.000 Ft / év között

95,9 %

4 %

0,1%

300.001 - 500.000 Ft / év között

96,9 %

3 %

0,1%

500.001 - Ft / év feletti összegre

97,9 %

2 %

0,1%


Előbbi felosztási rendszertől csak a belépés első egy, vagy első két hónapjában van eltérés. A belépéskor az első befizetésből (befizetésekből) belépési díjként 4.000 Ft-ot ( az egységes havi 2.000 Ft tagdíj két hónapnak megfelelő összegét) a Pénztár a működési alapba helyezi.

Oldal teteje

Haláleseti kedvezményezett

A Pénztártag jelölhet (két tanúval igazolt) írásos bejelentésben a halála esetére "haláleseti kedvezményezettet", (A nyomtatvány a honlapról is letölthető, valamint elektronikus ügyintézésre bejelentkezettek esetén a személyes tárhelyből is elküldhető, de e nyomtatvány esetén a papír alapú eredetben történő megküldés elkerülhetetlen). A jelölést a Pénztár visszaigazolja.

Jelölés esetén a megnevezettek öröklik a pénztári egyéni számla maradványösszegét. Ha nem jelöl a Pénztártag haláleseti kedvezményezettet, akkor a törvényes öröklés szabályai szerint kerül sor az öröklésre. (Kiskorú kedvezményezettnek az összeg max. 199.500 Ft-ig fizethető ki közvetlenül a szülő /vagy gyám részére, ezen összeg felett a kijelölt gyámhatóság részére kerül letétbe.)

Az örökös (adó- és illetékmentesen) kérheti a pénz kifizetését (saját lakossági bankszámlájára), vagy a Pénztárban hagyja, belép, fizeti az egységes havi tagdíjat és az örökölt pénzt is felhasználhatja szolgáltatások igénybevételére.

Oldal teteje

Hatósági igazolás

Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez a jogosultság igazolása hatósági igazolással lehetséges. Ezen szolgáltatások az alábbiak:

 • vak személy részére speciális Braille írással készült könyvek, magazinok, hangoskönyvek és elektronikus árának támogatása
 • vakvezető kutyával összefüggésben felmerülő költségek
 • megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakítása költségeinek támogatása

Oldal teteje

Hozam

A Pénztár jogszabály által szigorúan meghatározott módon és feltételekkel köteles a fel nem használt pénzeszközöket (azaz a pénztári alapok tartalékait) befektetni.

A ténylegesen kitermelt, a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokkal csökkentett hozamot negyedévente a Pénztár köteles jóváírni a tagok egyéni számláján, mindenfajta adó valamint működési és likviditási tartalék levonása nélkül.

A felosztás alapja az egyéni számlák napi egyenlegek alapján számított átlagos értéke.

A hozam SZJA mentes bevétele a tagnak és kamatadó sem terheli.

Oldal teteje

Kormányrendelet - önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárra

2007. december 31-ig az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról a 263/2003. (XII. 24.) Kormányrendelet rendelkezett. Ezen jogszabály 2008. január 1-jétől hatályát vesztette, rendelkezései az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvénybe (Öpt.), valamint a 268/1997 (XII.22.) sz. Kormányrendeletbe lettek beépítve.

Oldal teteje

Közgyűlés

A Pénztár legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlésen a Tagot meghatalmazott is képviselheti.

A törvény alapján a közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására.

A közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze a Pénztár internetes honlapján történő hirdetmény közzétételével.

Oldal teteje

Közösségi szolgáltatás

Olyan szolgáltatások, melyek fedezetét az érintett tagok befizetéseiből elkülönítetten kezeli a Pénztár (közösségi, vagy szolidaritási alap), s amelyet minden érintett tag ennek terhére (és nem egyéni számlája terhére) vehet igénybe. Lehet kisebb csoport részére is (pl. egy vállalat pénztártagjai részére), vagy a Pénztár minden tagja részére szolidaritási alapot képezni és felhasználni.

A szolidaritási alap képzéséhez, ill. működtetéséhez az érintett tagok írásos hozzájáruló nyilatkozata szükséges, Pénztár egészére vonatkozó közösségi alap esetén közgyűlési döntés.

Közösségi szolgáltatásként az alábbi szolgáltatások számolhatók el:

 • humán orvosi szolgáltatás,
 • szűrővizsgálat,
 • szenvedélybetegségekről való leszoktatás,
 • gyógyterápiás kezelések.

Oldal teteje

Munkáltatói hozzájárulás

A gazdálkodók egyre nagyobb figyelmet fordítanak az emberi erőforrás gazdálkodásra, miközben keresik a legtakarékosabb és mégis hatékony módszereket. E célkitűzések elérhetők az egészség- vagy önsegélyező pénztári juttatással, amely bizonyos keretek között adó- és járulékmentességet élvez mind a munkáltató, mind a munkavállaló részére, így kedvezőbb juttatás, mint a munkabérként való kifizetés és azonnal hozzáférhető és felhasználható a Pénztártag által.

Az önkéntes egészségpénztárakba és önsegélyező pénztárakba történő munkáltatói hozzájárulás fizetése a havi minimálbér 30%-a összegéig (2018-ban 41.400 Ft/fő/hó) a juttatás 1,18-szorosánek összege után 15% szja és 19,5% eho fizetési kötelezettség terheli a vállalatot.

Az ún. munkáltatói hozzájárulást a cég a munkavállalóinak egységes feltételekkel köteles biztosítani:

 • azonos összegben vagy
 • a bér azonos %-ában vagy
 • cafetéria rendszer keretében a dolgozó választásának megfeleően.

A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló Munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll.

Ha a munkáltató a dolgozói részére munkáltatói hozzájárulást biztosít, akkor ezt a Pénztárral kötött munkáltatói szerződés keretében teheti.

Oldal teteje

Orvosi javaslat

Bizonyos szolgáltatások jogszerű igénybevételéhez a vonatkozó jogszabály (Öpt.) orvosi javaslatot ír elő.

Ezek a következők:

 • otthoni gondozás;
 • TB támogatás nélküli, nem vényköteles látásjavító eszközök(szemüveg, kontaktlencse, napszemüveg)
 • TB támogatás nélküli, nem vényköteles hallásjavító eszközök.

A felsorolt (táblázatban jelölt) szolgáltatásokon kívül más szolgáltatások igénybevételéhez egyedi orvosi javaslatot nem fogad el a Pénztár.

Az orvosi javaslatról további tudnivalók:

 • bármely orvostól, azaz a Pénztárral nem szerződött orvostól is elfogadható,
 • beszerezhető eseti, egy alkalomra szólóan - ekkor a tag a számlához csatolva küldi be azt a Pénztárba,
 • beszerezhető a tag által hosszabb időtartamra, (javasolt) több szolgáltatásra egyszerre megkérni (maximum 5 évre lehet érvényes),
 • amennyiben az orvos a javaslat kiállításáért pénzt kér, annak számlája a Pénztárban elszámolható, ha az orvos és a Pénztár egymással szerződésben áll,
 • a nyomtatványt minden esetben a Pénztártagnak kell a Pénztárba eljuttatni.

A Pénztár személyes egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat nem kezel, nem kér és nem kap; az orvosi javaslatoknak nincs formai követelménye, de célszerű és javasoljuk, hogy a honlapon is megtalálható orvosi javaslat nyomtatványt használják.

Oldal teteje

Öpt.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, amely többek között az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárak működését szabályozza.

Oldal teteje

Prevenció

A jogszabályok lehetővé teszik, hogy meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az egészségpénztárban a Pénztártag az adóévben kifizetett összeg 10%-áról rendelkezzen. A rendelkezés nem haladhatja az adókedvezmény felső határát.

Az év végén, a pénztár által kiállított adóigazolásban a pénztár külön soron tünteti fel a rendelkezési jogosultságot megalapozó prevenciós szolgáltatások összegét.

Prevenciós szolgáltatások az alábbiak:

 • Egészségterv készítés
 • Egészségterv alapján:
  • a gyógyterápiás kezelések (gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések);
  • egészségügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott szolgáltatások: szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések,
 • Szűrővizsgálatok, különösen: méhnyakrákszűrés, emlőrákszűrés, vastagbélrákszűrés, prosztatarákszűrés, mozgásszervi szűrés, AIDS-szűrés, mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés, fogászati szűrés.

Oldal teteje

SZJA köteles szolgáltatás - életmód javító szolgáltatások

Az Öpt. és az SZJA törvények módosítása következtében 2007. június 1-étől kialakításra került az életmódjavító szolgáltatások csoportja. E két tv rendelkezései alapján ezeket a szolgáltatásokat a tagok - egyéb feltételek teljesülését is feltételezve - jogszerűen igénybe vehetik, de azok értékét SZJA fizetési (EHO nem!) kötelezettség terheli.

Amennyiben az életmódjavító szolgáltatások (és a jogalap nélküli szolgáltatások) utáni adóelőleg fizetési kötelezettsége 10.000 Ft feletti, úgy azt a Pénztártagnak a negyedévet követő hó 12-ig a NAV részére be kell fizetni. Az adóelőleg befizetési módjáról a NAV honlapján tájékozódhat (nav.gov.hu).

Az életmódjavító szolgáltatások főbb csoportjai az alábbiak:

 • Természetgyógyászati szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegségről leszoktatás)
 • Fog- és szájápolási termékek
 • Gyógyteák
 • Sporteszköz vásárlás

Oldal teteje

SZJA mentes szolgáltatás

Az Öpt. és az SZJA törvények rendelkezései alapján az alább felsorolt kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokat a tagok - egyéb feltételek teljesülését is feltételezve - jogszerűen igénybe vehetik és azok értékét nem terheli semmilyen adófizetési kötelezettség.

A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások főbb csoportjai az alábbiak:

 • Egészségügyi szolgáltatások
 • Rehabilitációs szolgáltatások (otthoni gondozás)
 • Vak személy részére speciális Braille írású könyvek vásárlása
 • Megváltozott egészségi állapotú személyek részére speciális eszközök vásárlásának, lakókörnyezetük átalakításának költségeinek támogatása
 • Vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása
 • Gyógyszervásárlás támogatása
 • Gyógyszernek nem minősülő, OGYI engedélyes gyógyhatású termékek
 • Gyógyászati segédeszköz vásárlásának, bérlésének támogatása
 • Kieső jövedelem pótlása
 • Hátramaradottak segélyezése

Oldal teteje

Szolgáltatási Szabályzat

A Pénztár szolgáltatásainak körét és a szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait valamint a jogalap nélkül történő igénybevételre vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

A Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan melléklete, elfogadása, módosítása közgyűlési hatáskör.

Oldal teteje

Szolgáltatásra jogosult

A vonatkozó törvény és az Alapszabály szerint a Pénztártag az egyéni számlája terhére közeli hozzátartozója (házastárs, szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák, testvértek, stb.) és élettársa részére is igényelheti a Pénztár szolgáltatásait, amennyiben őket bejelenti szolgáltatásra jogosultként.

Anyós, após, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi, stb. NEM lehet szolgáltatásra jogosult.

Amennyiben belépéskor nem jelölt meg szolgáltatásra jogosultat, vagy változtatni szeretne a megjelölt személyeken, ezt a Szolgáltatásra jogosultak bejelentő nyomtatványunkon teheti meg. Amennyiben elektronikus ügyintézésre regisztrált, személyes tárhelyén keresztül, kizárólag elektronikusan is megküldheti a nyomtatványt.

Oldal teteje

Zárolt tétel

A tag egyéni számlája mindenkor a részére befizetett, ill. egyéb címen jóváírt, a fedezeti alapot illető összegeket tartalmazza, a ténylegesen kifizetett összegekkel csökkentve. A tag az egyéni számláján kimutatott összeget a zárolt tételeinek összegével csökkentett nagyságrendben használhatja fel.

Zárolt tétel lehet az egészségkártya használata miatti, ill. a készpénzes számla fizetésre előjegyzett összege miatti tétel. Az egészségkártya használata esetén a kártyarendszer a számlázott és engedélyezett összeget zárolja az egyéni számlán, ez már a tag által nem költhető el, ill. csak a szolgáltató részére fizethető ki.

Ha a szolgáltató beküldi a Pénztárba a számlát és a Pénztár kifizeti részére, akkor megszűnik a "zárolt tétel" és helyébe "kifizetett szolgáltatás az egyéni számláról" tétel lép.

Készpénzes számlánál az egyéni számlán kifizetésre előjegyzett tételek lehetnek zárolva, a kifizetés tényleges megtörténtéig annak érdekében, hogy az esetleges kártyás vásárlással sem lépje túl a tag a költhető keretét. A mindenkori egyéni számla és a zárolt tételek különbözete a tag mindenkori költhető egyenlege.

Oldal teteje

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS (E-ÜGYINTÉZÉS)

Mit jelent az elektronikus ügyintézés?

Az elektronikus ügyintézés (továbbiakban: e-ügyintézés) a Személyes tárhelyen keresztül történő információcsere a Pénztártag és a Pénztár között.

E-ügyintézést választott Pénztártagjaink részére az eddig elérhető egyenleglekérdezési funkció bővítésével alakítottuk ki Személyes tárhelyüket, így ezt követően már az alábbi funkciók is használhatóak:

 • A Pénztár által küldött értesítések, és azok mellékleteinek megtekintése,
 • A legtöbb nyomtatvány elektronikus kitöltése és tárhelyről történő beküldése a Pénztárba,
 • Dokumentumtár: A Tagok által a Pénztárnak elektronikus úton megküldött dokumentumok és a Pénztár által küldött igazolások, hibalevelek megtekintése.

Az e-ügyintézés alkalmazásával néhány kivételtől eltekintve mellőzhető a papíralapú és postai kézbesítés, felgyorsul az értesítések, anyagok címzetthez juttatása, időt és költséget takarít meg a Tag és a Pénztár is.

Az e-ügyintézés költséget nem jelent a Pénztártagnak.

Oldal teteje

Hogyan kezdeményezzem a bejelentkezést az e-ügyintézésbe?

  Nyissa meg az Elektronikus ügyintézésre bejelentkezés nyomtatványt,
 • töltse ki személyes adatait (e-mailcím kötelező), és jelölje be az "A" blokkban, hogy kéri az Elektronikus ügyintézést,
 • a kitöltött nyomtatvány eredeti példányát aláírva és két tanúval ellátva szükséges a Pénztár részére megküldeni (abban az esetben is, ha a nyomtatványt a Személyes tárhelyből tölti ki)
 • a nyomtatvány Pénztárba történő küldése az alábbi 3 útvonalon történhet:
  • a 1821 Budapest postai címre (kiemelt postafiókcím),
  • vagy személyesen adja le bármelyik MKB Bankfiókban,
  • vagy személyesen adja le a Budapest XIII. Dévai u. 23. sz. alatt lévő Ügyfélszolgálatra.
 • pénztárunk a nyomtatvány feldolgozása után e-mailcímére megküldi Önnek a bejelentkezéshez szükséges információkat,
 • azt követően minden nyomtatványt a Személyes tárhelyéről fog tudni kitölteni és küldeni, kivétel azok a kiemelt nyomtatványok, melyek esetén a jogszabály két hitelesítő tanú meglétét írja elő, ezeket postai úton is szükséges megküldeni a Pénztárba.

Oldal teteje

Mit kell tudnom a Személyes tárhelyről?

A Személyes tárhely a Pénztár honlapjának elkülönített része. Funkciói az információk elektronikus úton történő közlekedését, eljuttatását teszik lehetővé.

A tárhely a Tag által adott saját jelszóval érhető el, a jelszó változtatható. A tárhely és a Pénztár között zárt, biztonságos elektronikus csatorna működik, a küldeményeket harmadik személy nem látja.

A Tag általi kizárólagos használat lehetővé teszi, hogy nyomtatványokat kitöltsön és aláírás, illetve postai kézbesítés nélkül a Pénztárba küldjön. Néhány nyomtatvány tekintetében a jogszabály előírja, hogy az elektronikus út mellett a kitöltött, aláírt, tanúkkal ellátott nyomtatvány eredeti példányát postai úton is szükséges megküldeni a Pénztárba. A Pénztár szintén küldhet aláírás nélkül elektronikus úton megkereséseket, leveleket, dokumentumokat a Tagnak, s amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező, azokat elektronikus aláírással és időbélyegzővel is ellátja.

Előbbi eljárásokkal rendkívül felgyorsulhat, pontosabbá válhat az ügyintézés, valamint az erre fordított idő és költség is jelentősen csökken.

A Tag érdekét szolgálja, hogy az e-ügyintézés bevezetése, azaz a 2013.09.16. óta keletkezett dokumentumok, értesítések a Tag számára a tárhelyben könnyen elérhetők.

A Személyes tárhelyben a Tag által beküldött és a Pénztár aktuális nyilvántartásában szereplő adatok áttekinthető tagolásban láthatók és ellenőrizhetők:

 • Tagi törzsadatok: a Tag személyes, illetve a pénztártagsággal szorosan összefüggő adatai,
 • Szolgáltatásra jogosultak: a Pénztár által nyilvántartott szolgáltatásra jogosult hozzátartozók adatai,
 • Kedvezményezettek: a Pénztár által nyilvántartott haláleseti kedvezményezettek adatai,
 • Kártyaadatok: a Tag kártyájának és a társkártyáknak az adatai.

A Tag az adatokban közvetlenül nem módosíthat. A módosításra a megfelelő nyomtatványon van lehetőség (tagi adatváltozási nyomtatvány, szolgáltatásra jogosult, valamint haláleseti kedvezményezett bejelentési nyomtatvány).

Mindhárom nyomtatvány a tárhelyen kitölthető és onnan elektronikusan beküldhető.

A haláleseti kedvezményezettek nyomtatvány kitöltött, aláírt, tanúkkal ellátott eredeti példányát azonban papíralapon is meg kell küldeni.

Oldal teteje

Mire szolgál az Értesítések menü?

Pénztárunk minden, a pénztártagságot érintő, Személyes tárhelyében végbemenő folyamatokról az értesítések menüpont alatt tájékoztatja tagjait. Ezek a tájékoztatások szólhatnak pl. a jelszóváltoztatás megtörténtéről, a Pénztárba küldött nyomtatványok feldolgozási visszaigazolásairól, esetleges hibaüzeneteiről, elszámolásokkal kapcsolatos hibaüzenetekről, egyéb általános információkról, közleményekről.

Oldal teteje

Mire szolgál a Dokumentumtár menü?

A Pénztártag által a Pénztárnak megküldött és a Pénztártól kapott dokumentumok tárolását, és annak ügyintézésben való nyomon követését szolgálja.

Lehetővé teszi a papírmentes adatszolgáltatást, a dokumentumok küldést követően azonnal megjelennek a Dokumentumtárban, később visszakereshetőek. Ezáltal kényelmesebb a nyomon követés, mert a feldolgozás státuszát a rendszer megjeleníti, valamint gyorsabb az ügyintézés, mert az esetleges hibalevél/hiánylevél csatolmányként megtekinthető.

Oldal teteje

Mire szolgál a Dokumentumküldés menü?

A Pénztártagok által a Pénztárnak megküldendő nyomtatványok kitöltésére és elektronikus úton történő elküldésére szolgál.

Egyszerű, gyors ügyintézést eredményez, hogy a nyomtatványokat nem kell kézzel kitölteni, kinyomtatni, aláírni.

Kivéve azon nyomtatványok, melyek esetén a jogszabály előírja, hogy a kitöltött, aláírt, tanúkkal ellátott nyomtatvány eredeti példányát szükséges a Pénztárba beküldeni.

Az egyes nyomtatványoknál a program jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat, egyes adatokra ellenőrzést végez, valamint jelöli a speciális eljárásokat, különösen, amennyiben papíralapon is be kell küldeni az adott nyomtatványt.

Oldal teteje

Mire szolgál az Egyéni számla menü?

A korábbi Egyenleglekérdezés bővített verziója, mely alkalmas a tárgyév és a megelőző 2 év számlaforgalmának áttekintésére, a korábbiaknál részletesebben a jóváírások, terhelések, kifizetések, zárolások adatainak megismerésére.

Az új funkciókban jelentős változás, hogy online adatokat tartalmaz, részletes, de mégis könnyen áttekinthető a felépítése, naprakészen követhető az egyéni számla és az egyes pénzforgalmi jogcímek részletes alakulása.

Oldal teteje

IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TERMÉKEK

Elszámolható szolgáltatások és termékek szabályai

Az elszámolható szolgáltatások két nagy csoportra bonthatók:

 • kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokra (amelyek adómentesek), valamint
 • életmódjavító szolgáltatásokra (amelyek adókötelesek).

Az elszámolható szolgáltatásokról termékekre vonatkozó további szabályokról részletesen itt olvashat.

Oldal teteje

Egészségügyi szolgáltatások

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár valamennyi, az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatást elszámol. Az elszámolhatóság feltétele a Pénztár és a szolgáltató közötti szolgáltatói szerződés megléte (kivéve, ha a szolgáltató az OEP-pel szerződésben áll az érintett szolgáltatás tekintetében, melyet az OEP-pel kötött szerződés másolatával bizonyíthatja).

Az egészségterv készítésének elszámolásához külön egészségtervre vonatkozó szerződés szükséges a Pénztár és a szolgáltató között.

Oldal teteje

A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások főbb csoportjai

 • Egészségügyi szolgáltatások
 • Rehabilitációs szolgáltatások (otthoni gondozás) igénybevétele 2012. június 30-ig történt elszámolás esetén.
 • Vak személy részére speciális Braille írású könyvek vásárlása
 • Megváltozott egészségi állapotú személyek részére speciális eszközök vásárlásának, lakókörnyezetük átalakításának költségeinek támogatása
 • Vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása
 • Gyógyszervásárlás támogatása
 • Gyógyszernek nem minősülő, OGYI engedélyes gyógyhatású termékek
 • Gyógyászati segédeszköz vásárlásának, bérlésének támogatása
 • Kieső jövedelem pótlása
 • Hátramaradottak segélyezése

Az életmódjavító szolgáltatások főbb csoportjai (adóköteles!)

 • Természetgyógyászati szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegségről leszoktatás)
 • Fog- és szájápolási termékek
 • Gyógyteák (ha nem OGYI engedélyes)
 • Sporteszköz vásárlás

Mi szabályozza, hogy az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások adókötelesek?

Két törvény összevetéséből adódik, hogy az egészségpénztár által nyújtott életmódjavító szolgáltatások SZJA kötelesek.
Az SZJA tv tartalmazza, hogy egyéb jövedelem a tagnál az egészségpénztár által nyújtott szolgáltatás, kivéve, ha az törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott, az SZJA törvény szerint adómentes szolgáltatás.
Az SZJA tv azt tartalmazza, hogy az egészségpénztár által nyújtott kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások adómentes bevételt képeznek a tagnál, tehát más szolgáltatás (azaz az életmódjavító szolgáltatás), ha egyébként jogszerűen veszi igénybe a tag, az SZJA köteles szolgáltatás.
Azt, hogy egy szolgáltatás kiegészítő egészségbiztosítási vagy életmódjavító szolgáltatás, azt pedig az Öpt tartalmazza.A jogszabályok a Pénztár honlapján teljes terjedelmükben megtalálhatók.
A pontos jogszabály helyek az alábbiak:
- SZJA tv. (1995. évi XCVII. tv.): 28.§ (1) d), e); 7.§ (1) a); 1. sz. melléklet 6. 5.
- Öpt. (1993. évi XCVI. tv.): 2.§ (1), 2.§ (6)

Oldal teteje

Otthoni gondozás

Otthoni gondozásnak minősül a kifejezetten az erre a célra szakosodott, hatósági engedélyekkel, a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező intézmények, vállalkozások által lakáson végzett, gyógykezeléssel összefüggő, ápolási, rehabilitációs szolgáltatás a Pénztárral kötött szolgáltatói szerződés esetén.

A szolgáltatás elszámolásának feltétele az igénybevevő részére kiállított orvosi javaslat.

Nem számolható el: bentlakásos intézetben, idősek otthonában, stb. végzett otthoni gondozás. Ezen intézmények számláiból a kifejezetten orvosi ellátással kapcsolatban számlázott egészségügyi szolgáltatás ellenértéke finanszírozható, ha a szolgáltatóval szerződésben áll a Pénztár.

Oldal teteje

Gyógyterápiás kezelések elszámolása

Gyógyterápiás kezelésnek minősül a gyógytorna, a gyógyúszás, a gyógy- és reflexmasszázs és a fizioterápiás kezelések (TESZOR 8690), melyek szolgáltatói szerződés nélkül is elszámolhatóak.

Oldal teteje

Megváltozott egészségügyi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök elszámolása

Az egészségpénztáron keresztül - a rászoruló Pénztártag vagy bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére - lehetséges a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakítás költségeinek elszámolása. Ilyen költségek lehetnek például: korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése.

A jogosultság igazolásához mozgáskorlátozottságról, vagy a megváltozott egészségi állapotról a hatósági igazolás fénymásolatának beküldése szükséges.

Oldal teteje

Gyógyszertári termékek elszámolása

A Pénztár készpénzes számlát bármely gyógyszertárból elfogad, amennyiben az előírásoknak megfelel. MKB Egészségkártyával történő fizetés kizárólag a kártyaelfogadásra szerződött partnernél lehetséges.

 • Humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is)*,
 • Orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények,
 • Az anyatejet helyettesítő és anyatejet kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek*,
 • A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek*,
 • Gyógyászati segédeszközök a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása,
 • Orvostechnikai eszközök (minősítéssel bárhol megvásárolható, bővebben lásd még itt),
 • Csecsemő- és betegápolási cikkek (bárhol megvásárolható, bővebben lásd még itt),
 • Gyógyvizek (minősítéssel bárhol),
 • Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek,
 • Gyógyteák (adóköteles, amennyiben nem OGYI engedélyes!),
 • Fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása; (bárhol megvásárolható, de az igénybevétel adóköteles!)

* Gyógyszer, anyatejet helyettesítő és kiegészítő tápszer, valamint speciális gyógyászati célra szánt tápszer vásárlása elszámolható nem gyógyszertárban történt vásárlás alapján is. A számlából a gyógyszer fajtájának, ill. a gyógyszer minősítésének ki kell derülnie. (A gyógyszertáron kívül vásárolható termékek listája a honlapunkon, illetve az OGYI honlapján - www.ogyi.hu - is megtalálható.)

NEM számolhatók el gyógyszertárból: a Kozmetikai készítmények; élelmiszerek; állatorvosságok; egészségügyi nyomdai kiadványok és rovar- és rágcsálóirtó szerek, kivéve a kullanccsal kapcsolatos védő- és eltávolító szerek és eszközök.

Oldal teteje

Gyógyhatású termékek elszámolása

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyszámával rendelkező (a honlapunkon is megtalálható) gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek bárhol megvásárolhatóak, elszámolhatóak.

Kérjük ellenőrizze a termékek ismertetőjében, hogy a OGYI jelzést és számot tartalmaz-e, mert OÉTI minősítésű termékek élelmiszerek, illetve kozmetikumok, különféle étrend-kiegészítők, testépítést elősegítő táplálék-kiegészítők, ezért ezek nem számolhatóak el.

Oldal teteje

Szemüveg, kontaktlencse és napszemüveg elszámolása

A látás javítását elősegítő fénytani eszköz, mint szemüveg, kontaktlencse és egészségvédelmi napszemüveg, szolgáltatói szerződés nélkül bármely optikai - látszerész üzletben megvásárolható. Az elszámolhatóság feltétele, hogy a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosultja orvosi körpecsétes, vagy optometrista által lepecsételt javaslattal rendelkezzen.

Optometrista által végzett szemvizsgálat esetén számlából vagy a csatolt egyéb dokumentumból ki kell derülnie az optometrista működési engedélye és a szakképzettsége meglétének. Ha a számlában szerepel, hogy a szemvizsgálat megtörtént, akkor külön dokumentum nem szükséges orvosi javaslatként. Ugyancsak nem szükséges orvosi javaslat, ha a vonatkozó számlából kiderül, hogy a vásárlásra vény alapján került sor.

Elszámolható még a szemüveg, egészségvédelmi célú napszemüveg alkatrészei, javítása, kontaktlencse tartozékai (pl. ápolófolyadék, tartótok). Szemüveghez egyéb kiegészítők, mint pl. szemüvegtok, tartószár, törlőkendő, tisztítófolyadék stb. azonban kizárólag a szemüveg vásárlásával egyidőben, egy számlán számolható el.

Oldal teteje

Orvostechnikai eszközök elszámolása

A pénztártagok által vásárolt, kölcsönzött, TB támogatással rendelhető, kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök ellenértékét a tagok egyéni számlájuk terhére elszámolhatják. A társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközöket tartalmazó katalógus a sejk.oep.hu honlapon található, melynek neve Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK), működtetője pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).

Az orvostechnikai eszközök ellenértéke akkor számolható el a Pénztárban, amennyiben a Pénztárunk rendelkezik a termék orvostechnikai eszköz minősítését tartalmazó gyártói nyilatkozattal vagy kijelölt minősítő szervezet tanúsítványával.

Amennyiben nem orvostechnikai eszköz, de ápolási technikai terméknek minősíthető a termék, úgy a Gyártó kérheti a GYEMSZI-től az ápolási technikai termékre vonatkozó „Alkalmassági igazolást”. Az igazolás megszerzéséről szóló információ elérhető: www.gyemszi.hu weboldalon.

Az egészségpénztárban történő elszámolás feltétele, hogy az Egészségpénztár megkapja, rendelkezzen az adott orvostechnikai eszköz, ápolási technikai termék gyártói nyilatkozatával, vagy megfelelőségi tanúsítványával, ill. „Alkalmassági igazolásá”-val. A dokumentumot beküldheti maga a Szolgáltató is, előre, a későbbi értékesítések érdekében. Beküldheti előre a Tag is, valamint legkésőbb a számlához csatolva a Tag, vagy a Szolgáltató. A Pénztár nyilvántartást vezet a tanúsítvánnyal rendelkező termékekről, a tanúsítványok lejárati határidejéről és kizárólag az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező eszközöket számolja el. A benyújtott számlán egyértelműen beazonosíthatóan szerepelnie kell a termék megnevezésének (esetleges típusának, illetve fantázia nevének), amennyiben a tanúsítvány cikkszámra szól, akkor cikkszámának is. (Pl.: Scholl gyógylábbeli vásárlása esetén „Scholl F25455”).

Az orvostechnikai eszközökre, ápolási technikai termékekre vonatkozóan a rendelkezésünkre álló érvényes gyártói/forgalmazói tanúsítványokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal rendelkező termékek listája itt tekinthető meg.

Az elszámolhatóság feltételeiről, az elfogadható dokumentumokról részletes tájékoztatást alább olvashatják.

Oldal teteje

Csecsemő és babaápolási cikkek megvásárlása

A csecsemő- és babaápolási termékeket a gyermek betöltött 4. életévéig lehet elszámolni. Az elszámolásánál fontos tudnivaló, hogy a csecsemő/baba (és a kismama részére szánt cikkek esetén az édesanyja is) bejelentett szolgáltatásra jogosult legyen.

Amennyiben a gyermek születése előtt szeretnék megvásárolni a termékeket, úgy a jogosultként való bejelentéssel, "Várandós anya gondozási könyve" (ismertebb nevén a terhes kiskönyv) - a szülő adatait tartalmazó - első oldala másolatának beküldésével lehetséges az elszámolás.

Az elszámolható csecsemőápolási cikkekről honlapunkon tájékozódhat.

Oldal teteje

Önsegélyező szolgáltatások igénybevétele

 • Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
 • Közüzemi díjak támogatása védendő fogyasztónak minősülő pénztártagok részére
 • Szülési segély
 • Gyermekgondozási támogatás
 • Gyermeknevelési támogatás
 • Beiskolázási támogatás
 • Munkanélküliségi ellátások
 • Intézményi idősgondozás támogatása
 • Bányász dolgozok egészségkárosodási járadéka
 • Rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítése
 • Temetés igazolt költségének támogatása
 • Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek (kizárólag célzott szolgáltatásként)
 • Oldal teteje